ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

На основу члана 10. став 7. Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 108/16 и 113/17),

Влада доноси

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 6/2018 од 23.1.2018. године, а ступила је на снагу 31.1.2018.

Члан 1.

У Уредби о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник PC”, број 81/17), у члану 1. после речи: „у организацијама обавезног социјалног осигурања” додају се запета и речи: „у другим јавним службама које је основала Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе а које су директни или индиректни корисници буџета у складу са прописима о буџетском систему,” а речи: „заједничких за јавне службе” замењују се речима: „пратећих и помоћно-техничких послова у јавном сектору”.

Члан 2.

Каталог радних места (Прилог), који је одштампан уз Уредбу о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник PC”, број 81/17) и чини њен саставни део, замењује се Каталогом радних места (Прилог), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-13041/2017

У Београду, 28. децембра 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Каталог радних места можете овде преузети

Додaj коментар


Сигурносни код
Освежи