ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И СТАНДАРДИМА ЗА ФИНАСИРАЊЕ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА

У “Службеном гласнику РС” бр. 45/2018, дана 13.08.2018.године објављене су следеће измене и допуне Правилника: Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања; Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања; Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју; Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања. Наведени правилници ступају на снагу 21.06.2018.године, а примењују се од школске 2018/2019.године.

 

Правилник о изменама и допуни Правилника о критеријумима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања

Овај Правилник претрпео је одређене измене и допуне у односу на основни текст  Правилника од 31.08.2016.године.

Измењен је чл. 10 Правилника,  односно повећан је број стручних сарадника, уместо школи са  досадашњих 15 и мање одељења, којима је припадао 0,5 извршилац на пословима стручних сарадника, сада школи са 7 и мање одељења припада 0,5 извршилаца на пословима стручног сарадника. Школи са 16 до 23 одељења припадао је  1 извршилац на пословима стручног сарадника, а изменама и допунама Правилника, од нове школске године школа од 8 до 23 одељења имаће право на 1 стручног сарадника на пословима стручног сарадника. Такође је у школама за образовање одраслих коригован број ивршилаца на месту стручног сарадника, односно ШООО са 7 и мање одељења имала је право на 0,5 извршилаца на пословима стручног сарадника, а новим изменама и допунама је прописано да ШООО са 15 и мање  одељења има право на 1 извршиоца на пословима стручног сарадника. Дакле сада ће ШООО које имају и 7 и мање одељења имати право на целог извршиоца уместо досадашњих 0,5.

Поред наведеног чл. измењен је и члан 12 Правилника, који прописује према броју одељења школе, право на број извршилаца на пословима библиотекара. Школа од 25 до 64 одељења имала је право на 1 извршиоца на пословима библиотекара. Изменом Правилника, школе од 25 до 43 одељења ће имати право на једног библиотекара, а школе од 44 до 64 одељења ће имати право на 1,5 извршиоца на пословима библиотекара. Школе које имају преко 65 одељења ће имати право као и раније на два извршиоца на пословима библиотекара. Дакле повећан је број ивршилаца у односу на школе које имају преко 44 одељења за 0,5 извршилаца, у односу на основни текст Правилника.

У члану 12 брисан је став који гласи: број извршилаца на пословима административно-финансијског радника увећава се за 0,004 по одељењу за послове уноса и ажурирања података у информационом систему просвете. Оно што можемо да уочимо, јесте да број административно финансијског особља није повећан у односу на претходни Правилник, односно све школе које имају мање од 16 одељења немају право на административно финансијског радника, иако ти послови постоје у школама са мање од 16 одељења, у великом случају у пуном обиму  и неко мора да их одради иако не постоји систематизовано радно место.

Промењена је и одредба члана 14.  која уређује број извршилаца на помоћним пословима домара/мајстора одржавања. Утврђен је један број извршилаца у школама у којој се настава изводи у једној смени, и други број извршилаца у школама у којима се настава изводи у две смене, што није био случај у основном тексту Правилника. Школама у којој се настава изводи у једној смени припада следећи број извршилаца:

1) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 0,5 извршилаца;

2) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1 извршиоца;

3) школа која има грејну површину преко 2000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 1 извршиоца;

4) школа која има грејну површину преко 2000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1,5 извршилаца.

Школама у којима се настава изводи у две смене припада следећи број извршилаца:

1) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 0,5 извршилаца;

2) школа која има грејну површину до 2000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 1 извршиоца;

3) школа која има грејну површину од 2000 m2 до 5000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива има право на 1 извршиоца;

4) школа која има грејну површину од 2000 m2 до 5000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на пелет има право на 1,5 извршилаца;

5) школа која има грејну површину од 2000 m2 до 5000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 2 извршиоца;

6) школа која има грејну површину преко 5000 m2 уколико има систем даљинског грејања, сопствени систем централног грејања на течна или гасовита горива или пелет има право на 2 извршиоца;

7) школа која има грејну површину преко 5000 m2 уколико има сопствени систем централног грејања на чврста горива има право на 2,5 извршилаца.

Школа са грејним пећима, у којој се настава изводи у једној или у две смене, има:

1) 1 извршиоца на 16 одељења, уколико се школа греје пећима на течна и гасовита горива;

2) 1 извршиоца на 12 одељења, уколико се школа греје пећима на чврста горива.

Можемо закључити да су лоша решења овог Правилника да ће од нове школске године  бити смањен број запослених на пословима домара/мајстора одржавања, како у мањим тако и у великим школама које имају пећи на чврсто гориво, јер су школе до сада имале право на 1 извршиоца на 8 одељења, а сада им 1 извршилац припада на 12 одељења. Такође школе са грејном површином мањом од 2000 м2 које се не греју на чврсто гориво имаће право само на 0,5 извршилаца на радном месту домара/мајстора одржавања, што ће правити проблеме мањим школама посебно у зимском периоду када  је неопходно са се ти послови свакодневно обављају.

Поред свега наведеног, и  у чл. 15 Правилника,   који прописује право школе на број запослених на пословима одржавања хигијене, брисан је став 3 који гласи: изузетно, школа са 40 и више одељења која остварује образовно-васпитни рад у две смене, има право на увећање броја извршилаца на пословима одржавања хигијене за 20%. Дакле, од нове школске године, школе неће имати право по наведеном основу да увећавају број извршилаца на пословима одржавања хигијене, те ће и број запослених на тим пословима бити умањен.

 

Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Овај Правилник претрпео је  неколико измена и допуна у односу на основни текст  Правилника од 27.01.2015.године. Последње измене овог Правилника ће се примењивати почев од школске 2018/2019.године.

Измењен је чл. 7 Правилника, у односу на број извршилаца на пословима помоћника директора. Школа од 24 до 36 одељења  сада имају право на 0,5 извршиоца, од 37 до 48 одељења има 1 извршиоца, а школа од 49 и више одељења има 1,5 извршиоца на пословима помоћника директора.

Такође је измењен и чл. 8 Правилника у односу на број извршилаца на пословима стручног сарадника (педагога/психолога). Сада Школе до 7 одељења имају право на 0,5 извршиоца на пословима стручног сарадника, раније су школе до 8 одељења имале право на 0,5 извршиоца на тим пословима. Школе  од 8 до 20 одељења имају право на 1 извршиоца; од 21 до 32 одељења на 1,5 извршиоца; од 45 до 54 одељења има 2,5 извршиоца; а школе са 55 и више одељења имају право на 3 извршиоца на пословима стручног сарадника. Може се закључити да ће овај начин утврђивања броја стручних сарадника довести до повећања броја стручних сарадника у односу на ранији прицип процентуалног увећања броја стручних сарадника по сваком одељењу. На тај начин отвара се могућност једном делу стручних сарадника за чијим радом је делимично престала потреба да увећају проценат радног ангажовања, или стручни сарадницима са непуном норомом да допуне норму.

Промењен је и број стручних сарадника (библиотекара/нототекара/медијатекара), односно промењен је и чл. 9 основног текста Правилника. Школе до 15 одељења имају 0,5 извршилаца на пословима библиотекара, а у складу са претходним Правилником школе до 11 одељења су имале право на 0,5 извршилаца на пословима библиотекара. Школе од 16 до 32 одељења од нове школске године  имаће право на  1 извршиоца на пословима библиотекара, затим школе од 33 до 42 одељења имаће право на 1,5 извршилаца на пословима библиотекара и школе са 43 и више одељења имаће право на 2 извршиоца на пословима библиотекара. Број извршилаца се смањио у односу на претходни текст Правилника.

Поред наведеног промењен је и број извршилаца на месту организатора практичне наставе, односно измењен је чл. 10 основног текста Правилника.  Школа ће од нове школске године са 11 одељења имати  право на 0,5 извршилаца на пословима организације практичне наставе, а у складу са претходном важећом одредбом, школе које су  имале до 8 одељења, остваривале су право на 0,5 извршилаца на пословима организације практичне наставе.  Даље је прописано да од нове школске године,  школе од 12 до 34 одељења имају право на 1 извршиоца; школе од 35 до 47 одељења 1,5 извршиоца и школе које имају више од 48 одељења имају право на 2 извршиоца на пословима организације практичне наставе.

Повећан је број извршилаца на пословима референта за рачуноводствено финансијске послове (односно административно финансијског радника у складу са претходним прописима), прописан чл.11 Правилника.  Од нове школске године ће и мање школе имати право на референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове  и то: Школе од 12 до 20 одељења 0,5 извршилаца; од 21 до 28 одељења 1 извршиоца; од 29 до 36 одељења 1,5 извршилаца; од 37 до 44 одељења 2 извршиоца и школе са 45 и више одељења имаће право на 2,5 извршилаца.

Број извршилаца на пословима домара/мајстора одржавања уређен је на исти начин као и у основним школама, у зависности да ли се настава изводи у једној или две смене.

У чл. 14 Правилника брисан је став 1 који гласи: број извршилаца на пословима одржавања хигијене у школи са 12 одељења и мање од 12 одељења утврђује се у зависности од броја извршилаца у настави и износи 16% од броја признатих извршилаца у настави. Такође је брисан и став 3 наведеног члана који гласи: изузетно школа са 40 и више одељења која остварује образовно-васпитни рад у две смене има право на увећање броја извршилаца на пословима одржавања хигијене за 20%.

Можемо да закључимо да ће новим изменама и допунама Правилника, бити повећан број стручних сарадника, административно-финансијских радника, а бити смањен број библиотекара,организатора практичне наставе и  извршилаца на пословима одржавања и хигијене објекта.

Правилник о измени Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју

Овим изменама и допунама Правилника, измењен је само један члан и то члан 13. у којем је брисан став бр. 9 који гласи: Број извршилаца на пословима административно-финансијског радника школе увећава се за 0,004 извршиоца по одељењу за послове уноса и ажурирања података у информационом систему просвете.

Правилник о изменама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања

 

Овим изменама и допунама Правилника, извршене су одређене  измене у односу на основни текст Правилника од 31.08.2016. године.

У члану 15 који прописује број извршилаца на пословима административно финансијског радника брисан је став 5 који гласи: Број извршилаца на пословима административно-финансијског радника увећава се за 0,002 по класи за послове уноса и ажурирања података у информационом систему просвете.

Број извршилаца на пословима домара/мајстора одржавања уређен је на исти начин као и у основним школама, у зависности да ли се настава изводи у једној или две смене.

У члану 18, који прописује број извршилаца на пословима одржавања хигијене брисан је став 4 који гласи: Број извршилаца на пословима одржавања хигијене у школи која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и васпитања утврђује се у зависности од броја признатих извршилаца у настави и износи 0,1 (10%) од броја признатих извршилаца у настави на оба нивоа образовања

Додaj коментар


Сигурносни код
Освежи