ПОНОСНИ СМО ЧЛАНОВИ:

p3i3690

НАША НОВА ИЗДАЊА

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

На основу члана 10. став 7. Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 108/16 и 113/17),

Влада доноси

Уредбу о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 6/2018 од 23.1.2018. године, а ступила је на снагу 31.1.2018.

Члан 1.

У Уредби о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник PC”, број 81/17), у члану 1. после речи: „у организацијама обавезног социјалног осигурања” додају се запета и речи: „у другим јавним службама које је основала Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе а које су директни или индиректни корисници буџета у складу са прописима о буџетском систему,” а речи: „заједничких за јавне службе” замењују се речима: „пратећих и помоћно-техничких послова у јавном сектору”.

Члан 2.

Каталог радних места (Прилог), који је одштампан уз Уредбу о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник PC”, број 81/17) и чини њен саставни део, замењује се Каталогом радних места (Прилог), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-13041/2017

У Београду, 28. децембра 2017. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Каталог радних места можете овде преузети

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

ИНФО СОС

 

     На иницијативу Синдиката образовања Србије Министарство просвете је за сутра у 14 часова заказало састанак са репрезентативним синдикатима поводом закључења ПКУ за основне и средње школе и домове ученика.

     Иако су преговори о новом ПКУ започели у новембру месецу још увек нисмо дошли до коначног решења овог проблема и то из неколико разлога. Најпре је синдикат Унија ушла у преговоре са „назови“ својим предлогом новог ПКУ без икаквог покушаја да се заједно са другим синдикатима припреми заједнички предлог, а у циљу сопствене промоције. Коме ово одговара – држави.

     Поред тога и ресорно министарство је својим предлогом да се важност садашњег ПКУ продужи на период од годину дана датом на састанку 25. јануара 2018. године изазвало додатни проблем међу синдикатима. Коме ово одговара – држави.

     Министарство је овај предлог образложило применом Закона о запосленима у јавним службама од 1.1.2019. године са којим ПКУ мора бити усклађен, као и тиме да су споразум о продужењу потписали и други синдикати јавних служби – култура и здравство.

     Основна спорна чињеница је време које откуцава истицањем ПКУ 5. марта 2018. године, те престанком важења свих права остварених постојећим ПКУ.

    Овде се оправдано поставља питање зашто је Министарство просвете чекало двадесет дана да би предложило продужење ПКУ на годину дана када је та стратегија била планирана од почетка преговора.

     Признати грешку и показати кривца ко је довео до тога да смо у цајтноту са временом је сада касно, када ПКУ треба потписати најкасније месец дана пре истека, значи до понедељка 5. фебруара 2018. године.

     Без обзира на резултат сутрашњих преговора, Синдикат образовања Србије има одлуку о ступању у штрајк по закону донету на седници у новембру месецу која је замрзнута и везана за коначан резултат преговора о ПКУ за основне и средње школе и домове ученика.

Председница

Мр Валентина Илић

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Scan1