Поносни смо чланови:

p3i3690

РАДНО-ПРАВНА ЗАШТИТА

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

DOPIS SSSS PKU VISOKO

Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

АКТУЕЛНО

Дана 10.01.2018.године у Министарству просвете, науке и  технолошког развоја одржан је састанак у вези  са закључивањем новог Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика, имајући у виду да важећи колективни уговор истиче почетком марта 2018. године. На састанку је присуствовао министар Младен Шарчевић, са помоћницима и сарадницима, као и представници Министарства рада, финансија, државне и локане самоуправе. На састанку су присуствовали  и представници Синдиката образовања Србије као и осталих репрезентативних синдиката.

На састанку се расправљало  о предлозима репрезентативних синдиката у новом колективном уговору и то члан по члан, али због ограничења времена трајања састанка, представљен је само део предлога.  Нови састанак ће бити одржан  за 10-так дана на ком ће бити представљени и преостали  предлози  репрезентативних синдиката, на која ће морати да се изјасне и сва министарства која учествују у преговарању како би се дошло до коначне верзије колективног уговора.

Оцена корисника:  0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА И ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНА

Одредбом члана 206. Закона о основама система образовања и васпитања је прописано да свим запосленима који се налазе у статусу нераспоређеног лица а за чијим радом је у потпуности престала потреба, а нису преузети до 01.12.2017.године, радни однос престаје најкасније до 31.12.2017.године. Запослени остварују право на отпремнину у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Дакле, овде се мисли на лица која су тај статус стекла ранијих година, а лица која су школске године 2017/2018.године остала нераспоређена, а за чијим радом је у потпуности престала потреба имају право да буду на листи технолошког вишка најкасније до 15.септембра 2018.године у складу са одредбом члана 153. Закона о основама система образовања и васпитања.

Оно што је спорно, јесте и исплата и висина отпремнина лицима којима ће радни однос престати до 31.12.2017.године. Отпремнина се исплаћује у складу са одредбом члана 22. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за све године рада у јавном сектору.

Поставља се питање како се обрачунава отпремнина, имајући у виду да се за основицу узима просчена месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем је престао радни однос.

 Сва нераспоређена лица за чијим радом је престала потреба почев од 07.октобра (од дана ступања на снагу ЗОСОВ-а)  примају накнаду плате 65%, те је највећа дилема приликом обрачуна отпремнине да ли им се у просечну плату  рачуна основна  плата или накнада плате  од 65% у периоду кад су почели да примају 65%.

С обзиром на то да је Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у надлежности Министарства   државне у праве и локалне самоуправе, добили смо од њих усмену информацију да у основицу обрачуна отпремнине улази исплаћена плата, дакле не основна плата већ 65% колико је запослени примио и која стоји на исплатном листићу у периоду када је запослени примао накнаду плате 65%.  Нпр. уколико запосленом у децембру престаје радни однос, у основицу за обрачун отпремнине се рачунају следећи месеци септембар (када је примао пуну накнаду плате), октобар и новембар (када је примао умањену накнаду плате),  и израчуна просечна зарада за три месеца, затим подели са три (трећина зараде запосленог) и помножи са бројем година стажа запосленог проведених у јавном сектору. Отпремнина се исплаћује у  року од 30 дана од дана престанка радног односа.