LOGO SOS Основна Синдикална организација Општински ниво Градски ниво

Окружни ниво / Регионални центар

Покрајински ниво Републички ниво
Одбор да да да да да да
Надзорни одбор да да да да да да
Статутарни одбор / / / / да да
Скупштина / / / / да да
Одбор делатности / / / / да да