Влада Републике Србије доставила је дана 18.децембра 2020.године свим Министарствима, посебним организацијама и службама Владе Допис бр.06-0010722/2020  којим се позвала на Закључак Владе из 2019.године којим је препоручено органима државне управе, Службама Владе као и свим директним и индиректним корисницима Буџета Републике Србије, јединицама локалне самоуправе, као и организацијама за обавезно социјално осигурање да обезбеде средства у износу 4.000,00 динара по детету на име поклона за Нову годину – новчану честитку за децу запослених за 2020.годину. Као правни основ за обезбеђивање ових средстава наведен је Закон о раду, као  и Посебан колективни уговор за државне органе (“Службени гласник РС” бр.38/19 и 55/20) којим је прописано да је послодавац обавезан  да обезбеди деци запослених до 15 година живота, поклон за Нову годину –  новчану честитку у вредности до неопорезивог износа које је придвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана (члан 49.став 1).

Даље су наведеним дописом позвана Министарства и посебне организације и службе Владе  да доставе податке о броју лица која остварују ово право на поклон честитку за 2021.годину, те је истакнуто да Директни корисници буџета Републике Србије достављају податке за индиректне кориснике буџета Републике Србије из своје надлежности а Министарство државне управе и локалне самоуправе доставља податке и за јединице локалне самоуправе. Наведени подаци су требали бити достаљени до 22.12.2020.године.

Након овог дописа ступили смо у контакт са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, са питањем да ли ово право могу остварити запослени у основним и средњим школама имајући у виду да су  директни корисници буџета Републике Србије. Добили смо тумачење да су трошкови Новогодишњих поклона за децу запослених могу планирати само у буџету јединица локалних самоуправа. Запослени у предшколским установама који се финансирају из буџета јединица локалних самоуправа у већини установа остварују  ово право из разлога што имају закључен колективни уговор са јединцом локалне самоуправе те имају основ и да планирају издвајање средстава за ове намене сваке године. Кад су  у питању основне, средње школе и домови ученика на њих се примењује Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС” бр.21/2015 i 92/2020) којим је одредбом члана  32. прописано следеће “Послодавац може  да, у складу са својом одлуком, из сопствених прихода, уз претходно прибављено мишљење синдиката, обезбеди деци запослених до 11 година старости пригодни поклон за Нову годину.”

На основу свега напред наведеног јасно је да запослени у основним и средњим школама и домовима ученика могу ово право остварити само на основу одлуке Послодавца који из сопствених прихода може обезбедити деци запослених до 11 година старости пригодни поклон за Нову годину.