Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ОСНОВНА ШКОЛА / СРЕДЊА ШКОЛА
Директору

 

ПРЕДМЕТ:
Обавезе директора школа у вези са расписивањем конкурса на неодређено време

На основу закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Владе Републике Србије, о чему су директори основних и средњих школа обавештавани посредством надлежних школских управа и добијања сагласности надлежних радних подгрупа на нивоу школских управа, очекује се да директори школа без одлагања распишу конкурсе на неодређено време за сва радна места која су им одобрена и за проценат који је одобрен,

Такође, подсећамо директоре школа на обавезу доследне примене прописа који се односе на пријем у радни однос на неодређено време, члан 154. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020).

МИНИСТАР
Младен шарчевић

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС