Влада Републике Србије
Кабинет председнице Владе Ане Брнабић
11000 Београд Немањина 11

Г-ђа. Ана Брнабић, председница Владе

 

Поштована госпођо Брнабић,

Обраћам Вам се са молбом и захтевом, да Влада Републике Србије, донесе Уредбу о изменама и допуни Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Сл. гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019), а којим изменама ће из Уредбе изузети – брисати делатност синдиката.

Разлог мог обраћања Вама је следећи:

Наведеном Уредбом („Сл. гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019), Влада је регулисала критеријуме за одређивање негативног утицаја активности које утичу на животну средину правних лица и предузетника и износе накнада, а према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности у оквиру претежне делатности коју обавља обвезник накнаде. У Прилогу Уредбе, наведене су делатности разврстане према критеријумима из члана 2. став 3, ове Уредбе. Даље је у Прилогу Уредбе, одељак III Делатност које имају мали утицај на животну средину, Сектор С под тачком 94.20 наведена Делатност синдиката.

Морам да Вам скренем пажњу, да се синдикалне организације не региструју у Агенцији за привредне регистре, већ уписом у Регистар синдикалних организација који се води код Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обзиром да делатност синдиката обухвата: промовисање интереса радничких организација и синдиката запослених, активности удружења чији су чланови запослена лица заинтересована пре свега за заступање сопствених ставова у вези са зарадама и условима рада, и ускпађено деловање кроз организацију, активности синдикалних организација у појединачним организацијама, активности синдикалних организација састављених од повезаних синдикалних подружница, као и асоцијације гранских синдиката на струковној или регионалној основи, према типу организационе структуре или другим критеријумима.

Такође наглашавам, да се синдикалне организације, као интересне организације запослених, ангажују на заштити, остваривању и унапоећењу права на рад и по основу рада запослених и њиховог материјалног, социјалног и друштвеног положаја. На основу овакве делатности, сматрам да не постоји ни један разлог да се синдикалне организације и делатност синдиката сврстају у правна лица, чија активност има негативни утицај на животну средину. Делатност синдиката се заиста не може сврстати чак ни у делатност која има мали негативан утицај на животну средину, нити представља загађивача, јер се синдикалне организације, кроз колективне уговоре и трипартитни социјални дијалог, између осталог боре и за очување животне средине.

Велики је број синдикалних организација код послодавца, који имају изузетно мали приход од чланарине и који чланарину користе за помоћ за лекове најугроженијим члановима, за рехабилитацију након повреда на раду, као и за помоћ за рођење детета. Иако је послодавац обављањем активности у оквиру претежне делатности, а према степену негативног утицаја на животну средину, обвезник накнаде на основу предметне Уредбе, сматрам да активности синдикалне организације код истог послодавца, на основу делатности синдиката апсолутно не представља загађивача животне средине, те је апсурдно да иста буде обвезник накнаде. Када делатност синдиката не би била изузета из ове Уредбе, Влада би оваквим поступањем довела до тога да се многе синдикалне организације угасе, јер не би биле у стању да обављају горе описану своју делатност.

У ситуацији у којој се налази наша земља, као уосталом и велики број других држава на свету, неизвесно је како ће тећи опоравак српске привреде, јер ако не попусти пандемија, следи талас отпуштања, а са истеком државне помоћи кроз давање минималца, привредници ће се суочити са појачаним изазовом како да покрију трошкове пословања. То би нажалост довело до велике стопе незапослености и великог броја запослених који ће примати минималац, што угрожава и опстанак синдиката као социјалног партнера.

Као репрезентативна синдикална централа, Савез самосталних синдиката Србије, се увек залагао и бориће се и даље кроз социјални дијалог међу социјалним партнерима, почевши од врха државе у Социјално економском Савету, па ка нижим нивоима (локалном нивоу) до нивоа у предузећу, да се права запослених установљена Уставом Републике Србије, Законом о раду и свим Међународним прописима, Конвенцијама МОР-а и Ревидиране Европске социјалне повеље, поштују и не угрожава опстанак синдикалних организација, нити угрожава њихова делатност. Заједничком акцијом свих социјалних партнера, ствара се и развија свест свих учесника у процесу креирања стратешких праваца, ради повећања продуктивности и економског проспперитета наше земље, као и развијању свести свих учесника у процесу заштите животне средине, забрани увођења „прљавих“ технологија.

На основу свега наведеног, сматрам да је неопходно да Влада Републике Србије измени предметну Уредбу, тако што ће делатност синдиката изузети, односно брисати из делатности разврстане у Прилогу према критеријумима из члана 2. став 3, ове Уредбе.

Председник Савеза самосталних синдиката Србије
Љубисав Орбовић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ