студентски дом крагујевац

На основу члана 27е став 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“. бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 63/15- др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/13, 31/19 и 72/19) члана 5. став 1. Закона о измена.ма и допунама Закона о буцетском систему („Службени гласник РС’\ број 108/13), члана 3. став 1. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно аигажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС\ број 113/ТЗ, 21/14, 66/14, 113/14, 22/15, 59/15 и 62/19) и члана 2. Одлуке о образовању Комис-ије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Спужбени гласник РС\ бр. 113/13, 23/17 и 25/18), на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава доноси

 

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност за пријем у радни однос на неодређено време укупно 254 лица, односно за попуњавање укупно 254 слободних, односно упражњених радних места, код корисника јавних средстава која су у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја – у установама ученичког и студентског стандарда, и то:

1) у Дому ученика ередњнх школа Београд. укупно 38 радних места, од чега:

– 10 радних места (висока стручна спрема), број извршилаца 10, радни однос на неодрсђено врсме; (6 васпитача; службеник за послове безбедности и здравља на раду; руководилац поелова инвеетиционог и техничког одржавања; уредник културно- образовног и забавног програма; сарадник за управљање квалитетом);

– 11 радних места (средња стручна спрема), број извршилаца 11, радни однос на неодређено време; (комерцијалиста-набављач; референт за смештај и исхрану; 4 рецепционера; 2 кувара; домар-мајстор одржавања; пекар; конобар);

– 17 радних места (нижа стручна спрема). број извршилаца 17. радни однос на неодређено време; (6 сервирки: 10 спремачица; техничар одржавања одеће);

2) у Дому ученика средњих школа „Милутин Миланковић“ Београд, укупно 7 радних места, од чега:

– 3 радна места (висока стручна спрема). број извршилаца 3, радни одное на неодређено време; (васпитачи);

– 4 радна места (нижа стручна спрема), број извршилаца 4, радни однос на неодређено време; (2 ггомоћна радника у кухињи; 2 спремачице);

3) у Дому ученика средњих школа Јагодина, укупно 7 радних места, од чега:

– 2 радна места (средња стручна сггрема), број извршилаца 2. радни однос на неодређемо време; (референтза правне и опште послове; магационер);

– 5 радних места (нижа стручна спрем.а), број извршилаца 5, радни однос на неодређеио време: (помоћни радник у кухињи: чистачица; 3 радника обезбеђења без оружја);

4) у Дому ученика средњих школа Прокупље, укупно 2 радна места, од чега:

– 1 радно место (средња стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време: (домар-мајстор одржавања);

– 1 радно место (нижа стручна спрема), број извршилаца I, радни однос на неодређено време; (портир);

5) у Дому ученика средњих школа Босилеград. укупно 1 радно меето. од чега:

– 1 радно место (средња стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (домар);

6) у Дому ученика средњих школа Књажевац. укугшо 2 радна места, од чега:

– 2 радна места (нижа стручна спрема), број извршилаца ‘2, радни однос на неодређепо време: (хигијеничар; вешерка);

7) у Средњошколском дому Нови Сад. укупно 2 радна места, од чега:

– 2 радна места (нижа стручна спрема), број извршидаца 2. радни однос на неодређено време; (спремачице);

8) у Дому ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ у Београду, укупно 4 радна места, од чега:

– 2 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 2, радни однос на неодређено време; (референт за финансијске послове; мајстор на одржавању-електричар);

– 2 радна места (пижа стручпа спрема), број извршилаца 2, радни одпос на неодређено време; (хигијеничарке);

9) у Дому ученика средњих школа Ниш, укупно 10 радних места, од чега:

– 2 радна места (средња стручна спрема). број извршилаца 2, радни однос па неодређено време; (домар-мајстор одржавања-ложач; пскар);

– 8 радних места (нижа стручна егтрема), број извршилаца 8, радни однос на неодређено врсме; (7 хигијеничарки; помоћни радник у кухињи);

10) у Дому ученика средњих школа „Срећно“ у Ћуприји, укупно 2 радна места, од чега:

– 1 радно место (средња стручна спрема), број извршилаца 1, радни одпос на неодређено време; (технички секретар);

– 1 радно место (нижа стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време: (чистачица);

11) у Дому ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди, укупио 4 радна места. од чега:

– 1 радно место (висока стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на нсодређено време; (васпитач);

– 2 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 2, радни однос на неодређено време; (техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме-шеф службе; кувар-послаетичар);

– 1 радно место (нижа стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (курир);

12) у Дому ученика средњих школа Сурдулица, укупно 1 радно место, од чега:

– 1 радно место (средња стручиа спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (кувар);

13) у Дому ученика средњих школа „Патријарх Павле“ у Београду. укупно 1 1 радних мсста,1 радно место (висока стручна спрема), број извршилаца 1. радни однос на неодређено време; (васпитач);

– 2 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 2. радни однос на неодређено време: (еконо.м: административни радник);

– 8 радних места (нижа стручна спрсма), број извршилаца 8. радни одпос на неодређено време; (2 хигијеничарке; 2 помоћна радника у кухињи: 3 радника обезбеђења; кафе куварица);

14) у Дому ученика средњих школа „Бранково коло“ у Новом Саду, укупно 3 радна места. од чега:

– 1 радно место (висока стручна спрема), број извршилаца 1. радни однос на неодређено време; (васпитач);

– 1 радно место (средња стручна спрема), број извршилаца 1, радни одпос на неодређспо време; (кувар);

– 1 радно место (нижа стручна спрема), број извршилаца I, радни однос на неодређено време; (помоћни радник у кухињи);

15) у Дому ученика средњих школа Сомбор, укупно 8 радних места, од чега:

– 1 радно место (висока стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (помоћник дирсктора);

– 4 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 4, радни однос на неодређено време; (рефереит за безбедност; техничар инвестиционог и техничког одржавања; 2 домара);

– 3 радна места (нижа стручна снрема), број извршилаца 3, радни однос на неодређено време; (2 помоћна радника у кухињи; хигијеничарка-вешерка);

16) у Дому ученика средњих школа Вршац, укупно 6 радних места, од чега:

– 3 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 3, радни однос на неодређено време; (магациопер; рсферент за финансијско-рачуноводствене послове; домар);

– 3 радна места (нижа стручна спрема), број извршилаца 3. радни однос на неодређено време; (радник обезбеђења; спремачица; помоћни радник у кухињи);

17) у Дому учеиика средљих школа „Ангелииа Којић-Гина“ у Зрењанину, укупно 10 радних места, од чега:

– 4 радна места (висока стручна спрема), број изврпгилаца 4. радни однос на неодређено време; (секретар; 2 васпитача: дипломирани економиста за финансијско- рачуноводствене послове);

– 3 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 3, радни однос на неодређено време; (референт за комерцијалне послове; домар-мајстор одржавања: магационер-економ);

– 3 радна места (нижа стручна спрема), број извршилаца 3, радни однос на неодређено време; (2 помоћпа радника у кухињи; спремачица);

18) у Дому ученика средњих школа „Пане Ђукић-Ј1имара у Крушевцу, укупно 1 радпо место, од чега:

– 1 радно место (висока стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (секретар);

19) у Дому ученика средњих школа Ивањица, укупно 1 радно место, од чега:

– 1 радно место (средња стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (економ);

20) у Дому ученика средњих школа Суботица, укупно 15 радних места, од чега:

– 3 радна места (висока стручна спрема), број извршилаца 3, радни однос на неодређено време; (2 васпитача; руководилац финансијско-рачуноводствених послова);

– 1 радно место (виша стручна епрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (сарадник у угостигељству);

– 2 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 2. радни однос на неодређено време; (кувари-посластичари);

– 9 радних места (нижа стручна спрема), број извршилаца 9, радни однос на неодређено време; (5 спремачица; 3 помоћна радника у кухињи; радник обезбеђења);

21) у Дому ученика средњих школа Краљево, укупно 3 радиа места, од чега:

– 2 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 2, радни однос на неодређено време; (кувар: домар);

– 1 радно место (нижа стручна спрема). број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (помоћни радник у кухињи);

22) у Дому ученика средњнх школа Лесковац, укупно 2 радна места. од чега:

– 1 радно место (висока стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (васпитач);

– 1 радно место (средња стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (руковалац парних котлова);

23) у Дому ученика средњих школа Ужице. укупно 2 радна места. од чега:

– 1 радно место (висока стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (васпитач);

– 1 радно место (средља стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на псодрсђсмо време; (магационер);

24) у Студентском центру у Крагујевцу, укупно 8 радних места, од чега:

– 4 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 4, радни однос на неодређено време; (референт за опште, кадровске и административне послове; 2 кувара; лекар);

– 4 радна места (нижа стручна спрема), број извршилаца 4, радни однос на неодређено време; (помоћни радник у кухињи; 2 хигијеничарке; физички радник);

25) у Студентском центру „Приштина“ у Косовској Митровици, укупно 4 радна места, од чега:

– 3 радна места (средња стручна спрема). број извршилаца 3, радни одпос на неодређепо време; (2 кувара; касир);

– 1 радно место (нижа стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (радник обезбеђења);

26) у Студентеком центру „Бори у Бору, укупно 7 радних места, од чега:

– 1 радно место (висока стручна спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (стручни сараднмк за информационе технологије);

– 3 радна места (средња стручна спрема), број нзвршилаца 3, радни однос на неодређено време; (2 кувара; возач);

– 3 радна места (нижа стручна спрема). број извршилаца 3, радни однос на неодређено време; (2 помоћна радника у кухињи; хигијеничарка);

27) у Студентском центру у Нишу, укупно 30 радних места. од чега:

– 3 радна места (висока стручна спрема), број извршилаца 3, радни однос на неодређено време; (2 инжењера инвестиционог и техпичког одржавања: пројектант информационих система и програма);

– 14 радних места (средња стручна спрема), број извршилаца 14, радни однос на неодређено време; (2 кувара; посластичар; домар; 4 домара – мајстора одржавања: кас.ир; 2 магационера; 3 референта);
– 13 радних места (нижа стручна спрема), број извршилаца 13, радни однос на неодређено време; (2 радника обсзбеђења; 2 чистачице; вешерка; 8 помоћних радника у кухињи);

28) у Студентском културном центру у Крагујевцу, укупно 2 радна места, од
чега;
– 2 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 2, радни однос на неодређено време; (мајстор светла итона; реализатор програма);

29) у Сгудентском културном центру у Новом Саду, укупно 3 радна места, од
чега:
– 3 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 3, радни однос на неодређено време: (сценски мајстор; 2 мајстора светла и тона);

30) у Дому културе „Студентскн град“ у Београду, укупно 14 радних места, од
чега:
– 5 радних места (висока стручна спрема), број извршилаца 5, радни однос на неодређено време; (уредник трибина; уредник архива медија; стручни сарадник за односе са јавношћу; 2 библиотекара);
– 3 радна места (виша стручна спрема), број извршилаиа 3, радни однос на иеодређено време: (сарадник сниматељ; систем инжењер; шеф финансијске службе);
– 5 радних места (срсдња стручна спрема), број извршилаца 5, радни однос на неодређено време; (књижничар; кинооператер; благајник. конобар-шанкер; возач);
– 1 радно место (нижа стручна спрема), број извршилаца I, радни однос на неодређено време; (спремачица);

31) у Студентском кулутрном центру у Београду, укупно 1 радно месго, од чега:
– 1 радно место (средња стручиа спрема), број извршилаца 1, радни однос на неодређено време; (референт за заштиту од пожара);

32) у Студеитском центру „Београд“ у Београду, укупно 35 радних места, од
чега:
– 10 радних места (средња стручна спрема), број извршилаца 10, радни однос на неодређено време; (књиговођа; 3 домара: столар; 2 возача; домар-мајстор одржавања; магационер; техничар за телекомуникације);
– 25 радних места (нижа стручна спрема), број извршилаца 25, радни однос на неодређено време; (7 хигијеничарки; 18 помоћиих радника у кухињи);

33) у Студентском центру у Чачку, укупно 5 радних места, од чега:
– 3 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 3, радни однос на неодређено време; (2 домара; месар);
– 2 радна места (нижа стручна спрема), број извршилаца 2. радни однос на неодређено време; (помоћни радник у кухињи: радник обезбеђења);

34) у Студентском културном центру у Нишу, укупно 2 радна места, од чега:
– 2 радна места (средња стручна спрема), број извршилаца 2. радни однос иа неодређено време; (реализатор програма; гардеробер-магационер);

35) у Студентском центру „Ужице“ у Ужицу, укупно 1 радно место, од чега:
– 1 радно место (виша стручна спрема), број извршилаца I, радни однос на неодређено време; (самостални правни саветник).

2. Сагласност из тачке 1. овог закључка може се реализовати само под условом да корисници јавних средстава имају обезбеђена средства у 2020. години. Корисници јавних средстава не могу по основу ове сагласности тражити додатна средства.

3. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству просвете. науке и технолошког развоја које ће отправак овог закључка доставити корисницима јавних средстава из тачке 1. овог закључка.

51 Број: 112-1227/2020 У Београду. 14. фебруара 2020. Године

 

ПРЕУЗМИТЕ СПИСАК ОДОБРЕНИХ РАДНИХ МЕСТА