ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Јована Радоњић

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
министру Младену Шарчевићу

помоћнику министра за  предшколско и основно образовање
Милану Пашићу

 

Предмет:
Захтев за хитно решавање проблема  неисплаћених плата запосленима у ПУ „Дечија радост“ Свилајнац

 

Синдикат образовања Србије, Београд, Дечанска бр. 14/VI, Вас овим путем упознаје са проблемом неисплаћених  плата запослених у ПУ „Дечија Радост“ у Свилајнцу.

Наиме, запосленима нису исплаћене плате за јул и август месец 2020.године, иако је досадашња пракса исплата плата била да се први део плате за текући месец исплати до краја месеца, а други део плате до 15.у месецу за претходни месец. Из наведеног произилази да  запослени нису добили доспелу  плату за јул месец и део доспеле плате за август месец. Такође запосленима нису исплаћени ни трошкови доласка и одласка са рада за јул месец који се исплаћује до 5.августа а ни за август месец који  се исплаћују до 5.септембра.

Одредбом члана 49. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе прописано је између осталог:  да се исплата плате врши у једном или два дела, односно ако се исплата исплаћује у једном делу, да се исплаћује до 10. у наредном месецу, а ако се исплаћује из два дела: први део се исплаћује до 5. у наредном месецу, а други део до 20. у наредном месецу. Из наведеног произилази а имајући у виду и досадашњу динамику исплате плата у ПУ „Дечија Радост“ у Свилајнцу, доспела је а неисплаћена зарада за јул месец, као и део зараде за август месец.

Синдикална организација ПУ „Дечија радост“ је  због наведених проблема одржала састанак са представницима општине на којем су добили информације да в.д. директорка установе не сарађује са локалном самоуправом и не извршава мере које су јој наложене од просветног инспектора који је вршио надзор у установи, те да као таквој председник општине не може указати поверење у смислу преноса новчаних средстава за исплату плата запослених.

Због свега напред наведеног захтевамо од Вас да се хитно ангажујете на решавању  проблема  доспелих а неисплаћених плата запослених, као и трошкова одласка и доласка са рада, посебно што запослени не смеју трпети  негативне последице неуспешне сарадње в.д. директора предшколске установе и локалне самоуправе у смислу неисплате плате  која им у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором припада.  У супротном запослени  ће бити принуђени  да искористе све законске видове синдикалне борбе која укључује и ступање у штрајк.

Председница
Мр Валентина Илић