ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИЦА АНА БРНАБИЋ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

 

Према одредбама члана 118. Закона о раду, запослени имају право на накнаду трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора. Висина топлог оброка и регреса утврђује се посебним законом, колективним уговором, односно општим актом код послодавца.

У складу са чланом 4. став 2. Закона о платама у државним органима и јавним службама (Сл. Гл. РС бр. 34/01 и 86/19) у коефицијенту запосленог садржани су додаци на име накнаде за исхрану и регреса за коришћење годишњег одмора, с тим што није утврђена њихова висина.

Сходно одредбама члана 32. Закона о систему плата у јавном сектору (Сл. гл. РС бр.18/16) запослени у државним органима и јавним службама имају право на накнаду трошкова за исхрану и регрес за коришћење годишњег одмора у висини коју утврђује Влада РС по претходно прибављеном мишљењу Социјално – економског савета РС, након што се стекну услови у Буџету Републике Србије.

У име запослених у образовању, а на основу наведених закона, тражимо закључивање анекса колективних уговора ради утврђивања висине накнаде трошкова за исхрану и регреса за коришћење годишњег одмора запосленог.

Имајући у виду да запослени у образовању имају најниже плате у односу на све делатности које се финансирају из буџета и како су испод републичког просека, сходно квалификационој структури запослених (80% је са високом стручном спремом) тражимо кориговање цене рада.

 

Синдикат образовања Србије
Мр Валентина Илић

Синдикат радника у просвети Србије
Слободан Брајковић

ГСПРС Независност
Др Томислав Живановић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ