Република Србија
ВЛАДА

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

51 Број: 112-689/2020
31. јануар 2020. године Београд

 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ. НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

На основу члана 27е став 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09. 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) члана 5. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 108/13), члана 3. став 1.Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14. 22/15, 59/15 и 62/19) и члана 2. Одлуке о образовању Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 23/17 и 25/18), на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја,

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава доноси

ЗАКЉУЧАК

  1. Даје се сагласност за пријем у радни однос на неодређено време укупно 4470 лица, односно за попуњавање укупно 4470 слободних, односно упражњених радних места у основним и средњим школама наведеним у табеларном прегледу који се налази у прилогу овог закључка и чини његов саставни део.
  2. Сагласност из тачке 1. овог закључка може се реализовати само под условом да корисници јавних средстава имају обезбеђена средства у 2020. години. Корисници јавних средстава не могу по основу ове сагласности тражити додатна средства.
  3. Овај закључак. ради реализације, доставити Министарству просвете, науке и технолошког развоја које ће отправак овог закључка доставити корисницима јавних средстава из тачке 1. овог закључка.

КОМИСИЈА

ПРЕДСЕДНИК
Новак Недић

СЕКРЕТАР
Оливера Инђић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

ПРЕУЗМИТЕ ТАБЕЛУ