Коначно је  усвојен Правилник о  изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања које су објављене у „Службеном гласнику РС“ бр.71 од 25.08.2023.године а ступиле су на снагу наредног дана, 26.08.2023.године.

Синдикат образовања Србије је на састанцима  Радне групе за превенцију и спречавање насиља у систему образовања и васпитања, дао између осталих и предлог да треба да се повећа број стручних сарадника у школама како би се активно  радило на превенцији насиља по школама, што је наведеним правилником коначно и учињено.

Повећан је број  стручних сарадника (психолога и педагога), тако што ће  од нове школске године 2023/2024  свака школа имати право на једног извршиоца без обзира на број одељења. Према претхдном важећем тексту Правилника пре измене, школа до 7 одељења је имала 0,5 извршиоца на месту стручног сарадника, а школе од 8 до 20 одељења – једног извршиоца.   Школе ће изменама Правилника  до 16 одељења имати право на једног извршиоца на месту стручног сарадника, а са 17 одељења до 24 одељења – 1,5 извршиоца (у претходном важећем тексту школе од 21 до 32 одељења су имале право на 1,5 извршиоца). Од 25-40 одељења школе ће имати право на 2 извршиоца на месту стручног сарадника (претходно су имале право на два извршиоца школе које имају од 33 до 44 одељења). Од 41 до 54 одељења школе ће имати право на 2,5 извршиоца на месту стручног сарадника (претходно су имале право на 2,5 извршиоца школе које имају од 45-54 одељења). Од 55 одељења и више школе имају право на три извршиоца на месту стручног сарадника као и до сада.

Такође је мењан и број извршилаца на месту секретара и шефа раучноводства, тако што ће сада средње школе имати право на једног извршиоца на месту секретара и шефа рачуноводства без обзира на број одељења, док је у претходно важећем Правилнику  школа до 11 одељења имала право на 0,5 извршиоца на месту секретара и шефа рачуноводства а тек са 12 одељења је имала право на једног целог извршиоца на месту секретара и шефа рачуноводства. Број референата за финансијско рачуноводствене послове је остао исти као и у претходно важећем тексту Правилника.

Очекујемо да ће ускоро ступити на снагу и Измене и допуне правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

 

__________________________________

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 71/2023 од 25.8.2023. године, ступио је на снагу 26.8.2023, а примењује се од школске 2023/2024. године.

Члан 1.

У Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/15, 84/15, 73/16, 45/18, 106/20, 115/20 и 93/22), у члану 3. став 2. речи: „15. септембра” замењују се речима: „16. септембра”.

Члан 2.

У члану 4. став 1. тачка 1) мења се и гласи:

„1) укупног фонда часова свих облика образовно-васпитног рада предвиђеног школским програмом у оквиру 40-то часовне радне недеље;”.

Тачка 5) мења се и гласи:

„5) броја ванредних ученика који школу похађају бесплатно по конкурсу, или уз сагласност, министарства надлежног за послове образовања (у даљем тексту: Министарство).”

У ставу 2. речи: „(годишња норма наставника)” замењују се речима: „(норма наставника на годишњем нивоу)”.

Члан 3.

У члану 5. став 1. мења се и гласи:

„Код извођења практичне наставе и вежби у школи, врши се подела одељења на начин како је то предвиђено планом и програмом наставе и учења, односно наставним планом и програмом.”.

После става 4. додаје се став 5. који гласи:

„За свако одступање од прописаног броја ученика из ст. 1–4. овог члана потребна је сагласност Министарства.”.

Члан 4.

У члану 7. после става 4. додаје се став 5. који гласи:

„Изузетно, уколико школа има статус ресурс центра остварује право на увећање за једног извршиоца на пословима помоћника директора.”.

Члан 5.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Школа (са највише 16 одељења) има једног извршиоца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа од 17 до 24 одељења има 1,5 извршилаца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа од 25 до 40 одељења има два извршиоца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа од 41 до 54 одељења има 2,5 извршилаца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).

Школа од 55 и више одељења има три извршиоца на пословима стручног сарадника (педагога или психолога).”.

Члан 6.

После члана 9. додаје се члан 9а који гласи:

„Члан 9а

Школа која је стекла статус ресурсног центра може да на пословима које обавља ресурсни центар ангажује запосленог који је засновао радни однос у тој школи са пуним или непуним радним временом.

Школи која је стекла статус ресурсног центра признаје се један извршилац за остварена 24 сата на пословима ресурсног центра у складу са правилником којим се уређује рад ресурсног центра.

Број признатих извршилаца се повећава пропорционално повећању броја остварених сати на пословима ресурсног центра.”.

Члан 7.

Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.

Школа има једног извршиоца на пословима секретара.

Школа има једног извршилаца на пословима шефа рачуноводства (самосталног финансијско рачуноводственог сарадника, односно дипломираног економисту за финансијско рачуноводствене послове).

Школа од 12 до 20 одељења има 0,5 извршилаца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа од 21 до 28 одељења има једног извршиоца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа од 29 до 36 одељења има 1,5 извршилаца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа са 37 до 44 одељења има два извршиоца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.

Школа са 45 и више одељења има 2,5 извршилаца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове или референта за правне, кадровске и административне послове.”.

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се почев од школске 2023/2024. године.

Број 110-00-135/2023-03

У Београду, 24. августа 2023. године

Министар,
проф. др Славица Ђукић Дејановић, с.р.