МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
МИНИСТАР МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

 

ПРЕДМЕТ:

1. Иницијатива за хитну допуну Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васnитања и образовања чији је оснинач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

  1. Молба за организовање хитног састанка у вези са престанком важења Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васnитања и образовања чији је оснинач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

1.Овим покрећемо иницијативу за хитну допуну Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС”бр. 43/2017), због најављеног почетка рада предшколских установа, а ради заштите запослених.

Закључком Владе РС 05 број: 53-3008/2020-02, објављеном у „Службеном гласнику РС“ бр. 50 од 03.04.2020. године, препоручено је послодавцима да измене свој општи акт/уговор о раду/други појединачни акт којим се уређује у делу којим се уређује накнада плате/зараде.

На основу наведеног предлажемо да се после члана 39, дода члан 39-а који гласи:

Запослени има право на накнаду плате у висини од 100% основне плате за месец у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене заразне болести COVID-19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације или самоизолације.

Запослени остварује право из става 1. овог члана тако што се:

1) за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из средстава послодавца, односно буџета  Републике Србије/Аутономне покрајине/јединице локалне самоуправе;

2) почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине накнаде плате врши из средстава обавезног здравственог осигурања до законом прописане висине накнаде плате (65%) а из средстава послодавца, односно из средстава буџета  Републике Србије/Аутономне покрајине/јединице локалне самоуправе  за преостали износ разлике до висине од 100% основне плате.

Право на накнаду плате из ст. 1. и 2. овог члана, остварује и запослени који је одсуствовао са рада из разлога наведених у ставу 1. овог члана у периоду за који до дана ступања на снагу овог колективног уговора није извршен коначни обрачун и исплата накнаде плате по основу привремене спречености за рад.

Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени доказују решењем надлежног органа (санитарног инспектора, органа надлежног за контролу прелажења државне границе, царинског органа, изводом из евиденције Министарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара о привременој спречености за рад (дознака), у складу са законом.

2.Дана 13.05.2020. године истиче важност Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснинач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Подсећамо Вас да смо, непосредно пред увођење ванредног стања, преговоре за измене и допуне Посебног колективног уговора довели скоро до краја. На основу наведног предлажемо да, у што краћем року, организујете састанак са представницима репрезентативних синдиката и надлежних министарстава на коме би се усагласили око наведеног проблема, како се не би дошло у ситуацију да запослени у предшколским установама (у тренутку кад треба да наставе са радом док епидемија/пандемија још увек траје) остану без Посебног колективног уговора и права која истом обезбеђена.

 

Синдикат образовања Србије
мр Валентина Илић, председница

Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије     Босиљка Јовановић, председница

ГСГРС HE3ABИCHOCТ
проф. др Томислав Живановић, председник