МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
министар МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

У члану 89. став 1 Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС, бр. 97/2020) -даље, Уговор- је прописано да се уговорне стране обавезују да ће овај уговор примењивати у доброј вери и на начелима социјалног партнерства и колективног преговарања.

Управо су то принципи за које се залажемо, јер само разменом међусобног искуства и знања, можемо доћи до информација о примени не само овог уговора већ и других радноправних прописа. Са друге стране, овакав приступ доприноси превенцији радних спорова, те се путем квалитетнијег радног, материјалног и социјалног положаја запослених у овој грани, омогућава успешније одвијање ове делатности. Заузимањем ставова по примени одређених права, обавеза и одговорности, смањује се прилив нових радноправних спорова у суд.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ