Дана, 13.01.2020.године   у Министарству просвете науке и технолошког развоја  настављени су започети преговори уз вези са закључивањем  Измена и допуна посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. На састанку су присуствовали представници министарстава, овлашћених  да преговарају за  закључивање ПКУ, као  и представници  репрезентативних синдиката. У  име Синдиката образовања Србије, састанку  су   пруисуствовали чланови Републичког одбора: Новак Катић, Бојана Савић и Тамара Рајновић.

На наведеном састанку, преговарало се око садржине појединих чанова, као што су чланови 12. и 15. Пку-а, затим је остало да се у одредби члана 27. која  уређује право на годишњи одмор ускладе ставови око  основа – доприноса на раду. Такође је до наредног састанка потребно да се изврши кориговање чланова  29. и 30. који уређује права на плаћено  и неплаћено одсуство.

На крају састанка је договорено да се настави са преговорима око преосталих чланова Пку-а и заказан је нови састанак дана 24.01.2020.године.