Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

Поводом дописа три репрезентативна синдиката у делатности предшколског васпитања и образовања (Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања, ГСПРС Независност и Синдиката образовања Србије), којим сте се дана 24.08.2020. године обратили путем електронске поште Кабинету председника Владе Републике Србије, а у вези са припремом предшколских установа за почетак радне 2020/21. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја размотрило је предметни допис и полазећи од делокруга, указујемо на следеће:

Министарство континуирано, у сарадњи са различитим актерима, ради на стварању услова за унапређивање доступности, праведности и квалитета предшколског васпитања и образовања. У циљу остваривања стратешких приоритета у делатности предшколског васпитања и образовања, остварујемо и интензивну и конструктивну сарадњу са представницима репрезентативних синдиката у делатности.

У вези са констатацијом представника синдиката да је дописом Министра просвете, науке и технолошког развоја број: 610-00-00677/2020-07, од 17.08.2020. године директорима, како се наводи „остављено да у тесној сарадњи са оснивачем, односно локалним кризним штабом с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију у конкретној локалној заједници поштујући законом прописане нормативе броја деце у васпитној групи донесу Одлуку о повећању односно смањењу броја деце у објекту ПУ/васпитној групи“, подсећамо на следеће:

У складу са Одлуком Народне скупштине Републике Србије о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20 од 6. маја 2020. године), а полазећи од Уредбе Владе Републике Србије о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести СОУГО-19 („Службени гласник РС“, број 66 од 7. маја 2020), у циљу благовремене припреме предшколских установа за отварање објеката и пријем једног

броја уписане деце почев од 11. маја 2020. године, свим предшколским установама је достављена Инструкција (заједнички допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства здравља, од 5.05.2020. године) која садржи главне смернице и препоруке у вези са поступањем и организацијом рада предшколских установа у оквиру новог режима мера у време трајања епидемије СОУШ-19. У процесу припреме инструкције консултовани су и представници репрезентативних синдиката и струковних удружења у делатности предшколског васпитања и образовања.

У првој фази отварања објеката предшколских установа, пријем деце у предшколску установу је био могућ само уз потврду од стране послодаваца која доказује да је родитељ/други законски заступник радно ангажован и да послове мора да обавља у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца, као и уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво и да је уредно вакцинисано. Могућност умањења броја деце у васпитној групи за 50% у односу на законом прописане нормативе, темељила се и на тада важећим препорукама надлежних органа у вези са организовањем рада послодаваца за време трајања опасности од ширења заразне болести СОУГО 19.

Дописом министра просвете, науке и технолошког развоја број: 610-00- 00346/2020-07, од 20.05.2020. године, између осталог је указано дауколико у предшколској установи постоје просторне, кадровске и материјалне могућности за излажење у сусрет потребама већег броја породица за повратак и безбедан боравак деце у вртићу, предшколске установе могу да примају и децу чији родитељи нису у могућности да обезбеде потврде од послодаваца.

У складу са наведеним дописом а имајући у виду различите околности и услове на терену, предшколска установа је упућена да у сарадњи са оснивачем (јединицом локалне самоуправе) планира и оперативно разрађује могућности постепеног/фазног пријема уписане деце, на начин који с једне стране, обезбеђује уважавање потреба породица и с друге стране, осигурава заштиту здравља и безбедности свих укључених актера (деце, запослених, родитеља).

Током овог процеса, предшколска установа у сарадњи са надлежним органом локалне самоуправе и кризним штабом, доноси одлуке о отварању, односно затварању објеката предшколске установе, као и о повећању, односно смањењу броја деце у објекту/васпитној групи на основу сагледавања укупне епидемиолошке, привредне и друштвене ситуације у конкретној локалној заједници и других чинилаца (просторних, кадровских и материјално-техничких могућности установе).

Препоручено је да се одлуке доносе за сваки објекат предшколске установе, уз претходно разматрање следећих битних елемената: процене максимално могућег броја деце по објекту, односно васпитној групи имајући у виду могућности спровођења неопходних превентивно-здравствених мера (с обзиром на карактеристике конкретног простора, узраст деце и сл.); датума од ког се одлука примењује; санитарно-хигијенских услова који морају бити испуњени ради спровођења одлуке, као и одговорности запослених за спровођење одлуке. Апострофирана је потреба да предшколска установа остварује континуирану комуникацију и сарадњу са надлежном јединицом локалне самоуправе и кризним штабом, здравственим установама (институтима/заводима за јавно здравље, домовима здравља) и другим релевантним службама на нивоу локалне заједнице, као и са надлежним инспекцијским службама и школском управом.

У допису репрезентативних синдиката се између осталог, износи мишљење да „у овом тренутку нема основа да се Министарство просвете, науке и технолошког развоја, руководи принципом аутономије локалних самоуправа, када је у свим установама образовања и васпитања у Србији иста епидемиолошка ситуација“.

С тим у вези, указујемо да и Уредба Владе Републике Србије (Уредба о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести СОУШ-19 „Службени гласник РС“, бр. 66/20, 93/20, 94/20, 100/20 и 109/20) у члану 9а прописује да се на територији јединице локалне самоуправе на којој је надлежни орган прогласио ванредну ситуацију због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести СОУГО-19 изазване вирусом бАКб-СоУ-2, даном ступања на снагу акта о проглашењу ванредне ситуације, примењују посебне мере заштите становништва од заразних болести, између осталог и пуну примену свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања.

У смислу наведеног, а имајући у виду специфичности остваривања делатности предшколског васпитања и образовања, као и различите факторе од значаја за превенцију, праћење, процену и контролу ризика ширења епидемије у конкретним локалним срединама, у будућем планирању и организацији рада предшколских установа, од посебног значаја су одлуке и смернице донете на нивоу локалне самоуправе. У контексту актуелне епидемије, у којој није могуће предвидети даљи ток и развој епидемиолошке ситуације у земљи, координисано деловање свих релевантних актера на нивоу локалне заједнице, постаје неопходна претпоставка за доследно спровођење активности у циљу заштите здравља и безбедности деце, родитеља и запослених, пружања подршке добробити деце и породице, као и подршке носиоцима делатности.

То значи да ће могућности предшколских установа да обезбеде пријем, односно непосредно учешће у програмима васпитно-образовног рада све уписане деце, и у наредном периоду бити различите и да ће зависити од епидемиолошке ситуације у конкретној локалној заједници, као и од просторних, кадровских и материјално- техничких могућности установе.

Предшколска установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, односно основна школа која остварује припремни предшколски програм, а чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, дужна је да омогући укључивање деце узраста од пет и по до шест и по година, ради похађања припремног предшколског програма. У ситуацији која условљава организацију рада предшколских установа у ограниченом обиму, родитељи, односно други законски заступници детета могу да се определе да дете (и у години пред полазак у школу) не долази у колектив, односно да контакт и комуникацију са вртићем одржавају уз коришћење онлајн и других канала комуникације. У том смислу се од предшколских установа очекује да, породицама деце која одређени временски период неће бити непосредно укључена у васпитно-образовни процес (због болести, страхова родитеља од инфекције и других разлога) понуде активности подршке путем онлајн и других канала комуникације, уз уважавање потреба, могућности, интересовања деце и породице и ресурса установе (кадровски, материјално-технички).

Утврђивање броја деце у васпитној групи припремног предшколског програма када је организатор програма предшколска установа, односно основна школа, није могуће додатно униформно прописати за све установе на територији Републике Србије а с обзиром на: величину установе; географску распоређеност објеката установе; карактеристике објеката предшколске установе/основне школе, радних соба (величина објекта/површина радних соба; организацију простора, расположивост заједничких простора, простора на отвореном – двориште, атријум и сл.); број уписане деце; расположивост кадра за остваривање припремног предшколског програма у целодневном и полудневном трајању.

Овим путем указујемо да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у разматрању изазова и могућих решења у функционисању предшколских установа у наредном периоду, са посебном пажњом узело у разматрање искуства предшколских установа у претходном периоду, различите услове и капацитете предшколских установа на нивоу Републике Србије, као и све приспеле предлоге и мишљења синдиката и у складу са делокругом, упутило смернице предшколским установама у вези са припремом установа за почетак радне 2020/21. године и израдом годишњег плана рада установе.

 

МИНИСТАР
Младен Шарчевић

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВАЈ ДОПИС