Закључци:

 1. Исплата једнократне новчане помоћи

Закључак је усвојен 28. августа на Влади и од тада је, према проценама репрезентативних синдиката, 1/3 предшколских установа исплатила новчану помоћ. Установљено је да велики број општина тражи мишљење МПНТР за начин исплате. МПНТР ће наставити да даје мишљење усмеравајући општине на начин реализације Закључка.

Скренута је пажња да посебан проблем постоји за установе на КиМ за шта је потребно послати информацију ка МПНТР ради решавања.

 1. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате плата

Репрезентативни синдикати ће проверити да ли Ковин и Кикинда још увек немају адекватну основицу.

Још увек има општина које касне са исплатом плата:

 • Бела Паланка
 • Нови Пазар
 • Смедеревска Паланка
 • Врбас
 • Пријепоље
 • Зајечар (комплетно у блокади)

Јована Радоњић и Бојан Стевић ће контактирати директно са председницима општина у циљу решавања овог питања с обзиром да се досадашњим путем проблем још увек није решио.

 1. Правилник о утврђивању економске цене

МПНТР је изменама ЗОСОВ-а предвидело доношење Правилника о утврђивању економске цене.

МПНТР ће формирати РГ за израду Правилника и обавестити чланове РГ о року када ће Правилник бити усвојен с обзиром да се економска цена утврђује према календарској, а не школској години.

 1. Формирање Комисије за праћење колективног уговора

Одржан је први састанак Комисије на којем је договорено да ће репрезентативни синдикати своје предлоге за измену Колективног уговора послати ка МПНТР до 15. новембра. МПНТР ће рад на изменама/новом уговору планирати са крајњим роком – март 2020.

 1. Број деце у ПУ уписан преко норме

МПНТР ће послати најаву и активно комуницирати ка установама да се за упис 2020. морају придржавати законски дефинисаног броја деце. Најкасније у марту 2020. ће МПНТР послати инструкцију за доследном применом одредби Закона ПВО (чл. 30 и чл. 53).

Проблем простора посебно долази до изражаја када се ради о броју деце са посебним потребама по групи. То је још један разлог зашто групе морају бити растерећеније, чиме би се омогућила реорганизација група када се установи колико такве деце има у установи.

Недостатак инфраструктурних капацитета је један од највећих проблема. Јована Радоњић ће разговарати са Светском банком и другим међународним партнерима ради редефинисања постојећих пројеката на овом пољу.

Репрезентативни синдикати су изнели податак да тренутно само у целодневном боравку има 22 хиљаде деце више, односно око 1.320 група више него што је у складу са Законом. МПНТР да пооштри инспекцијски надзор и осигура примену Закона.

 1. Запошљавање у ПУ

С обзиром да су неке општине добиле сагласност Комисије за ново запошљавање, Јована Радоњић ће срочити нацрт, у координацији са члановима РГ, ради слања иницијативе ка установана и општинама са прецизним упутством у којим условима и под којим околностима могу слати захтев за ново запошљавање.

 1. Јасна инструкција директорима ПУ по спорним питањима

МПНТР је припремило нацрт инструкције за директоре ПУ по питању:

 • Организација излета и ваннаставних активности (статус запослених)
 • Васпитача у припремном предшколском програму који се у неким установама запошљавају незаконски на мању норму, са мањом исплатом плате и сл.
 • Проблеми у вези са неисплаћивањем трошкова доласка и одласка са рада; погрешно обрачунавање минулог рада; неиплаћивање права на топли оброк запосленима који су на минималној заради.

Додатак: у инструкцију ће се додати шта је одговорност ПУ, а шта васпитача јер је у пракси већина одговорности на васпитачу, што не би требало да је случај.

МПНТР ће обавити додатне консултације и нацрт инструкције послати члановима РГ на мишљење.

 1. Различити третмани нивоа запослених, додатна питања

Пренета од претходног састанка су питања:

 • Бенефицираног радног стажа, с обзиром да је раније било прописано да запослени у ПУ након 40г стажа морају да иду у пензију, а новим законским нормама је то време продужено на око 45г. – Став Синдиката и МПНТР је да у предшколском образовању, али и генерално у просвети, није адекватно да лица старости 65г раде са децом због напора који тај рад изискује. У пракси се догађа да васпитачи старости 65 година раде са малом децом, очекује се да их носе, учествују у активностима и адекватно васпитавају. С обзиром да је ово питање делокруг рада МИНРЗС, молба је да МИНРЗС обави потребне консултације и изнесе свој став по питању решавања овог проблема координатору РГ.
 • Признавање коефицијената након дошколовавања – Један сегмент овог питања ће се уредити реформама које су у току (реформа иницијалног образовања васпитача; реформа јавних служби), као и утврђене платне групе. Питање надокнаде за дошколоване кадрове има везе са Правилником о мерама штедње и законским актима МФ. Синдикати су доставили материјал по овом питању, очекује се да се МФ изјасни након разматрања.

 

 1. Инклузија

Поред броја деце по групама и чињенице да се касно установи која деца су са посебним потребама, кључни проблем представља недостатак персоналних асистената.

Јована Радоњић ће и ово покренути као тему са донаторима на координационом састанку који се планира.

 1. Наредни састанак

Наредни састанак РГ се планира за 6. новембар 2019.