Дана, 13. 10. 2023. године потписан је Посебан колективни уговор о изменама и допунама посебног колективног уговра за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.  Поред новог основа за исплату јубиларне награде за 40 година рада проведеног у радном односу, које су запослени добили још у јануару 2023.године, овим изменама и допунама ПКУ  запослени су добили нова повољнија права у односу на важећа.

Запослени су до сада имали право на годишњи одмор и у случају навршених 55 година живота и 30 година стажа осигурања у трајању од 5 радни дана, а изменама и допунама ПКУ, запослени ће имати право на 5 радних дана годишњег одмора када наврше 55 година живота и у случају када наврше 30 година стажа осигурања (није потребно да се испуне оба услова да би имали право на 5 дана годишњег одмора као што је до сада био случај).

Побољшани су основи за плаћено одсуство тако што је прецизирано да запослени  поред учествовања на синдикалним сусрертима, семинарима за образовање синдикалних активииста, имају право и на плаћено одсуство по основу учешћа на синдикалним спортским играма и то до 7 радних дана.  Запослени ће у случају добровољног давања крви уместо досадашњих два дана имати право на плаћено одсуство у трајању од три дана. Додат је и нови основ плаћеног одсуства у случају вантелесне оплодње или инсеминације у трајању од три дана. Такође је додат нови основ плаћеног одсуства,  поред поласка детета у први разред основне школе, запослени ће имати право на плаћено одсуство и у случају првог поласка детета у предшколску установу у трајању од два радна дана. Додат је нови основ плаћеног одсуства и то да запослени имају право на плаћено одсуство у трајању од један дан и у случају смрти крвног сродника без обзира на степен крвног сродства и тазбинског сродника до другог степена сродства.

Код неплаћеног одсуства у случају неговања болесног члана уже породице уместо досадашњих 7 дана, запослени ће имати право на 15 дана одсуства.

Запослени ће имати право на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају која мора бити исплаћена до петог у месецу за претходни месец, уколико није обезбедио сопствени превоз, уколико је перонска карта услов коришћења превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза. У складу са одредбама важећег ПКУ, запосленима је исплаћивана цена месечне карте, а на основу измена и допуна ПКУ имаће право на исплату појединачне карте у јавном сабраћају, а уколико запослени жели да му послодавац обезбведи месечну карту, послодавац је у обавези да обезбеди исту. На исти начин је уређена накнада трошкова доласка и одласка са рада и код основних и средњих школа.

Код других примања, кад је у питању накнада погребних трошкова у случају смрти запосленог, уколико запослени нема члана уже породице трошкови погребних услуга ће се исплаћивати лицу које је трошкове сносило.

Јубиларна награда ће се исплаћивати у року од 30 дана од дана стицања права, што до сада није било прецизно утврђено у ПКУ па су предшколске установе исплаћивале углавном свим запосленима у истом периоду, најчешће крајем године.

Побољшани су и основи исплате солидарне помоћи, тако што ће запослени имати право на исплату солидарне помоћи  и у случају поступка вантелесне оплодње и то у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса.

Додат је нови став код заштите синдикалних представника и то : Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин стави у неповољан полоћај (распоређивање на друге мање плаћене послове, распоређивање у другу организациону целину, упућивање на рад код другог послодавца, проглашавање технолошким вишком), представника запослених (председник синдикалне организације, синдикалне подружнице, синдикални повереник, чланови органа синдиката, председник оккружног, градског, покрајинског и републичког одбора) за време обављања функције, у складу са законом док је у радном односу код послодавца. До сада је синдикални представник био заштићен само у случају синдикалног деловања,  те ће новом одредбом запослени синдикални представници имати ширу заштиту.

Очекујемо да ће Измене и допуне ПКУ ускоро бити објављене у Службеном гласнику, као и  да ће ускоро  ступити на снагу.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ