На основу члана 246. ст. 1 и 2. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 63. став 2. Посебног колективног уговора за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија („Службени гласник РС”, бр. 1/19, 94/19, 92/20 и 7/23),

Репрезентативни синдикати у области просвете на нивоу Републике Србије: Синдикат образовања Србије и Грански синдикат просветних радника Србије „Независност” и Влада, 24. октобра 2023. године, закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА П0СЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ