ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОДАВЦА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Влада Републике Србије  донела је Уредбу о организовању рада послодавца за време ванредног стања која је објављена у Службеном гласнику бр.31/2020 дана 16.03.2020.године. Такође је Влада РС донела и Одлуку о обустави извођења  наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања и Одлуку о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија и то док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19.

Одлуком о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања  одређена је мера обуставе извођења наставе док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19.

Наведеном одлуком утврђено је да  високошколске установе  и средње и основне школе које располажу одговарајућом опремом и средствима за организовање наставе на даљину, наставља образовно-васпитни рад извођењем наставе на даљину. Остале установе организоваће наставу на даљину путем телевизијског канала РТС 3, платформе РТС „Планета” као и интернет платформи за учење. Установе су у обавези да обавесте родитеље о начину организовању наставе. Такође ће се путем нових информационо-комуникационих технологија организовати  и пробни тест за малу матуру.

Прописано је да се упис деце у установама предшколског васпитања и образовања и основним школама наставља преко портала е-Управа:

  1. еВртић – доступан је за упис све установе предшколског васпитања и образовања у Републици Србији,
  2. еУпис – за упис у основне школе биће доступан од 1.априла 2020.године,

Обавеза је запослених у  високошколским установама, средњим, основним школама и предшколским установама да наставе са радним активностима, а студенти и ђаци остварују права и обавезе у вези са спровођењем студијских програма и планова и програма наставе и учења сагласно закону и у складу са одлукама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у обавези да прати и усмерава послове и динамику успостављања  наставе на даљину као и да организује пробни тест за малу матуру и упис деце у установе предшколског васпитања и образовања и основне школе.

Такође је МПНТР у обавези да прати и усмерава организацију активности управљања људским ресурсима у наведним установама као и да поштује општа упуства и препоруке тела надлежних за праћење стања и усмеравање и усклађивање активности државних органа, организација и служби  док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, с циљем умањења могућности преноса заразе међу запосленима и заштите оних који су изложени  већем ризику од штетних здравствених компликација.

Одлуком о обустави рада установа ученичког и студентског стандарда чији је оснивач Република Србија одређена је мера обуставе рада у наведеним установама, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19. Наведене установе из ове одлуке дужне су да обавесте родитеље о обустави рада и обавези преузимања ученика док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19.

Запослени  су обавези да наставе са радним активностима а Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у обавези да прати и усмерава активности управљања људским ресурсима у наведеним установама као и да поштује упутства и препоруке тела надлежних за праћење стања  и усмеравање и усклађивање активности државних органа, организација и служби док траје  опасност од ширења заразне болести COVID-19.

Директори установа су у обавези да израде План рада установе за време трајања обуставе рада који треба да обезбеди одвијање неопходних процеса у установи као што су обезбеђење установе, обрачун зарада запосленима, достава података МПНТР итд., али тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће.

Такође је наведеном Одлуком утвђено да странцима који бораве у установама ученичког и студентског стандарда на основу међудржавних споразума и пројеката, а који немају могућности да се врате својим кућама, потребно је да се обезбеди наставак коришћења смештаја и исхране у установи.

Запослени коју у складу са Законом о раду и Уредбом о организовању рада послодавца за време ванредног стања раде од куће, имају право на зараду, као и запослени  који раде на свом радном месту.

Једино право који запослени који ради од куће  не остварује јесте право на трошкове одласка и доласка са рада за разлику од запослених који  обављају рад унутар просторија Послодавца.

На основу Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања, као и на основу мера превенције ширења заразе COVID-19 вирусом, Министарство  државне и локалне самоуправе донело је Препоруку за организовање рада у јавним управама и државним институцијама.

У  складу са наведеном препоруком  послодавци требају да имају у виду да су нарочито угрожена лица са утврђеним хроничним обољењима и лица старија од 60 година као и да посебну заштиту има родитељ детета до 12 година, а нарочито уколико сам врши родитељско право, или је другом родитељу установљена радна обавеза. Наведеној категорији запослених неопходно је омогућити рад од куће и то у складу са планом рада и распоредом који је послодавац, односно руководилац, сам дужан да утврди за сваког запосленог.

Наведену препоруку би требало применити и на послодавце у приватном сектору  уколико то дозвољава делатност рада послодавца.

Међутим, у одређеним случајевима где се због делатности и природе посла не може организовати рад од куће, било у приватном или јавном сектору, послодавац је дужан да обезбеди мере заштите и здравља запослених, као и да организује рад у сменама, како би што мањи број запослених и свих других радно ангажованих лица рад обављао истовремено у једној просторији.

Запослени који је у самоизолацији, а коме је надлежни орган издао акт (решење или други акт) о самоизолацији или карантину има право на накнаду зараде. Првих 30 дана одсуства накнаду зараде плаћа послодавац, а од 31.дана Републички фонд за здравствено осигурање. Наведена категорија запослених je у обавези да се јави послодавцу телефоном  или да мејлом или неким другим начином електронске комуникације, пошаљу скениран или сликан наведени акт надлженог органа.  Потврду о привременој спречености за рад, као и дознаку за запосленог, може да достави члан породице или сам запослени када престану разлози услед којих лично није могао да их достави. Накнада зараде у овим случајевима у складу са одредбама Закона о здравственом осигурању је просечна зарада коју је осигураник остварио у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за рад, и одређује се у висини 65%  од основа за накнаду зараде.

Николина Маљковић, правна саветница

НАПОМЕНА: Уколико чланови Синдиката образовања Србије имају  додатна питања у вези са правима и обавезама запослених, можете ме контактирати путем e-mail адресе: nikolina.maljkovic@sindikat.rs