МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
министар МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ

 

У вези са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања као и Правилникoм о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег  образовања, Синдикат образовања Србије подноси  предлог да се наведени правилници ускладе.

Наиме, одредбом члана 12. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања  прописано је да школа са 16 до 23 одељења има 0,5 извршилаца на пословима администратвино финансијског радника а школа са 16  и више одељења има 1 извршиоца на пословима шефа рачуноводства. Такође је наведеним правилником прописано да школа са 16 и више одељења има 1 извршиоца на месту секретара. Одредбом чана 11. Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност  средњег образовања и васпитања прописано је да школа од 12 до 20 одељења има 0,5 ивзршилаца на пословима референта за финансијско рачуноводствене послове  и да школа са 12 и више одељења има 1 извршиоца на пословима шефа рачуноводства. Наведеним Правилником је прописано да школа са 12 и више одељења има 1 извршиоца на месту секретара.

Из напред наведеног произилази да основне школе морају имати најмање 16 одељења како би оствариле право на 0,5 извршилаца на месту административно финансијског радника а  средње школе  за исто радно место морају имати најмање 12 одељења. Такође кад је у питању радно место шефа рачуноводства, основне школе морају имати најмање 16 одељења а средње школе 12 одељења.  Исти критеријум је такође прoписан  и код секретара установе, тачније  да основне школе са 16 одељења имају право на  1 извршиоца на месту секретара установе а средње школе већ  са 12 одељења остварују  то право.  На основу напред наведеног јасно је постоји неједнак критеријум  код основних и средњих школа  по питању броја извршилаца наведених радних места, а обим послова је исти.

Синдикат образовања Србије је и ранијих година указивао на проблем администратвино-финсијских радника,  шефова рачуноводства и секретара установе и предлагао да се број извршилаца одреди сразмерно пропорционално смањеном броју одељења, а не нпр ако школа уместо 16 падне на 15 одељења, нема право на извршиоца или тај број са 1 падне на 0,5 извршилаца. На терену је често пракса да иако школа због смањеног броја одељења не остварује право на извршиоца, да запослени који су проглашени технолошким вишком се распоређују на друга радна места а и даље обављају послове са којих су проглашени технолошким вишковима, а што указује да је обим послова и даље остао исти и да постоји реална потреба за тим радним местом.

Имајући у виду напред наведено, Синдикат образовања Србије  предлаже да се Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања,  као и Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност  средњег образовања и васпитања  ускладе  у делу броја извршилаца на радном месту административно-финансијског радника, шефа рачуноводства и секретара установе тако што ће  у односу на број одељења бити предвиђен исти број извршилаца у основним као и у  средњим школама.

Председница
Мр Валентина Илић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ