ПРЕДЛОЗИ СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА

ИНИЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА, НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА И КОНТИНУИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

 • Унапређивање курикулума иницијалног образовања наставника, васпитача и стручних сарадника (основне академске, мастер и докторске студије) у складу са потребама развоја друштва и приоритетима у развоју образовања
 • Креирање образовних политика које се односе на образовање и запошљавање наставника (стандарди квалификација, двопредметна настава, усклађивање уписне политике са тржиштем рада)
 • Унапређивање система стручног усавршавања и система напредовања у звањима наставника, васпитача и стручних сарадника

КВАЛИТЕТ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА –КУРИКУЛУМ У ДОУНИВЕРЗИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

 • Подршка имплементацији нових Основа програма ПВО и праћење укључујући хармонизацију прописа у делатности у складу са новом концепцијом ПВО
 • Наставак курикуларне реформе у ООВ и развој и примена нових програма наставе и учења заснованих на исходима образовања и општим међупредметним компетенцијама
 • Развој система за праћење нових програма наставе и учења заснованих на исходима образовања и општим међупредметним компетенцијама
 • Наставак курикуларне реформе гимназијског образовања и васпитања
 • Развој и примена нових програма наставе и учења заснованих на исходима образовања и општим међупредметним компетенцијама у општем и уметничком образовању
 • Наставак курикуларне реформе у стручном образовању – флексибилни курикулуми у складу са потребама тржишта рада, дуални модели, преквалификације, доквалификације
 • Развој нових програма двогодишњих и трогодишњих програма стручног образовања којима се омогућава већи обухват и доступност образовања ученицима и полазницима из осетљивих група (Роми, ученици са сметњама у развоју и са инвалидитетом, реадмисија, ресоцијализација – лица након одслужене казне…)
 • Унапређивање система функционалног образовања одраслих, уређивање транзиционих поступака и развој програма стручног образовања…
 • Развојфлексибилног модела програмирања и планирања образовно васпитног рада у школама за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у односу на потребе деце и ученика
 • Пружање подршке запосленима и установама у дигитализацији укупног процеса образовања и васпитања а посебно у в.о. и настави
 • Српски као страни језик

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ДОУНИВЕРЗИТЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 • Унапређивање и ревизија прописаних стандарда у образовању (стандарди постигнућа, компетенција…, квалитета рада установа, стандарди квалитета уџбеника, простора и опреме…) и развој нових стандарда за осигурање квалитета у одређеним аспејтима рада установе (асистивна технологија, прилагођени уџбеници идр.)
 • Унапређивање методологије за самовредновање и вредновање рада ПУ и школа
 • Израда приручника и инструмената за квалитетно самовредновање установа
 • Израда приручникас и инструмената за квалитетни спољашње вредновање установе
 • Системско уређивање рада Тима за квалитет и развој установе (интерне процедуре и инструменти) за праћење рада запослених и друго
 • Подршка развоју и промоцији модел установе
 • Стварање системских услова за промену приступа у реализацији школских активности након редовне наставе (обогаћивање једносменског рада школа, промена рада у оквиру допунске, додатне наставе, секција)
 • Унапређивање квалитета рада у допунским школама

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА У ДОУНИВЕРЗИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ

 • Унапређивање школског оцењивања (сумативно и формативно)
 • Унапређивање садржаја и спровођења завршног испита на крају обавезног образовања и васпитања (унапређивање евалуативне, селктивне и сертификационе функције испита)
 • Развој система и осигурања квалитета државне матуре (опште, уметничке и стручне)
 • Уређивање националних испитивања/тестирања у ОШ и СШ (Правилник)
 • Коришћење резултата међународних испитивања за дефинисање мера за унапређивање квалитета образовања и креирање образовних политика заснованих на доказима
 • Подизање капацитета актера у систему образовања за употребу података о ученичким постигнућима уз евалуативних података о образовању
 • Промена образовних политика на основу података

ИНКЛУЗИЈА

 • Успостављање механизама за међусекторску сарадњу (образовање, здравље, социјална заштита и ЈЛС) у остваривању циљева инклузивног друштва
 • Унапређивање програмских основа образовно васпитног рада са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом са посебним нагласком на индивидуализовани приступ
 • Мултидисциплинарно планирање и програмирање активности и услуга Ресурс центара (Унапређивање планирање и програмирање корективно-стимулативног рада за децу од 1. године до поласка у школу )
 • Унапређивање иницијалног образовања васпитача, наставника, стручних сарадника и дефектолога у области развоја инклузивног образовања
 • Развој смерница и програмскох основа за пружање подршке образовању даровитих ученика (коришћење ресурса центара за промоцију науке у+за потребе образовања даровитих ученика)
 • Имплементација стратегије/акционог плана за унапређивање образовања Рома (питање потребе за ревизијом планова?)
 • Имплементација стратегије/акционог плана за унапређивање образовања Рома (питање потребе за ревизијом планова?)
 • Унапређивање образовања националних мањина(програм српског као нематерњег језика…)

ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА ОБРАЗОВАЊЕМ И ВАСПИТАЊЕМ

 • Повећање обухвата деце предшколским в.о. (са посебним нагласком на осетљиве групе)
 • Смањивање осипања из система основног образовања и васпитања
 • Повећање обухвата средњим образовањем (могућност увођења обавезности средњег образовања)

РЕАФИРМАЦИЈА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ ШКОЛЕ

 • Развој и примена модела обогаћеног програма васпитног рада у школама са једносменском организацијом.
 • Унапређивање здравствене културе ученика:
 1. Систем школског спорта
 2. Брига, превенција и заштита менталног здравља младих
 3. Борба против болести зависности и зависности од ИТ
 4. Репродуктивно здравље
 • Превенција и спречавање насиља у школама као и електронског насиља
 • Оснаживање културне и јавне функције школе (+ Јавно промовисање и истицање значаја и улоге професије наставника – промена друштвеног статуса професије)
 • Подршка породици и раном развоју, као део интегрисане подршке на нивоу ЈЛС – улога савета родитеља, стручне службе…
 • Професионална оријентација и каријерно вођење
 • Подизање нивоа саобраћајне културе – Андрић
 • Ђачки парламентаризам, школско задругарство – Андрић
 • Васпитање за одрживи развој
 • Унапређивање демократске културе и вредности
 • Мотивација ученика и студенната за учење и рад у Србији
 • Квалитет слободног времена

ФИНАНСИРАЊЕ И ЕФИКАСНОСТ

 • Увођење финансирања (по глави ученика, награђивање према квалитету, питање норни наставника)
 • Даља рационализација у систему – мреже школа
 • Планирање и коришћење ресурса у циљу праведног и ефикасног предшколског васпитања и образовања
 • Нов систем финансирања у високом образовању
 • Рационализација и оптимизација школа за образовање ученика са сметњама у развоју – Формирање ресурс центара `

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ПРОСВЕТЕ

 • Пуна функционалност Доситеја, имплементација ЈОБа
 • Пуна употребна вредност инфомационог система (контрола , праћење информисање и планирање на више нивоа)

ИНФРАСТРУКТУРА

 • Адаптација, реконструкција, надоградња, градња и опремање вртића, школа и ученичких домова.

УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД

 • Квалитет васпитања
 • Мрежа ученичких домова