Синдикат образовања Србије
Унија синдиката просветних радника Србије
ГСПРС Независност
Синдикат радника у просвети Србијe

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

 

 1. Администрација се води у е – облику и саставни део је ес Дневника.

Наставник нема обавезу да документацију води у писаном облику.

 1. У оквиру ес Дневника, у опцији „извоз података“, стандардизовати формуларе за све врсте педагошке документације. Овим би се уједначио начин вођења документације и избегли проблеми који настају различитим тумачењима.
 2. Досадашње ђачке књижице, сведочанства, разна уверења, матичне књиге и друге врсте докумената, постају само електронска форма, која ће попут е – фактура бити заштићена од злоупотреба, лако проверљива, а одговорност за евентуалне пропусте јасно би указала на одговорно лице/а. Увести програм у ес Дневнику, који би омогућио штампање сведочанстава, уверења и оцена на крају полугодишта.
 3. Стандардизовати јединствен образац за Глобалне и Оперативне планове на нивоу целе државе. Министарство и овако прописује садржаје, број часова, стандарде и исходе.
 4. Глобални планови садрже међупредметне компетенције (које треба сажети). Оперативни план садржи облике и методе рада и исходе. Критеријуми оцењивања су прописани Правилником о оцењивању и нема места за исте у оперативним плановима.
 5. Обавеза ЗУОВ- а да достави све планове и припреме ( Глобалне, Оперативне и Дневне), а професор може до 30% да измени садржај.
 6. Укинути тзв. педагошку свеску праћења напредовања ученика, односно формативног оцењивања и изместити га у ес Дневник, како би ученик и родитељ у сваком тренутку имали повратну информацију о процесу учења, тешкоћама и начинима њиховог превазилажења. Укинути опис сваке бројчане оцене, јер он већ постоји у формативним (описним) оценама. Може се понудити опција формативних оцена у падајућем менију.
 7. Смањити број Тимова у школама пропорционално броју одељења у школи.

Извештаје Тимова достављати само годишњим извештајем.Укинути РП школе и Самовредновање јер садрже имагинарне ставке и податке који су већ у ес Дневнику. Ова два документа се могу сажети у један. Планови и области Тимова се преклапају и исти се могу сажети.

 1. Укинути обавезни портфолио за наставнике и портфолио за ученике.
 2. Укинути План стручног усавршавања (директори одређују који ће се семинари реализовати, локалне самоуправе немају средстава за плаћање…), као и извештај о његовој остварености.
 3. Уколико директор школе захтева додатне процене и административне послове (пр. Проценат усвојености компетенција у једном одељењу или на нивоу разреда) исти треба да се плати као преконормни рад. Јасно дефинисати ингеренције и обавезе одељењског старешине и обавезе психолога и педагога.
 4. Поједноставити обрасце за ИОП (образац 4 и образац 6)
 5. Донети нове Правилнике о 40 – часовној радној недељи, јединствен за све образовне установе у делу који се односи на „друге послове сагласно Статуту школе“, прецизно навести менторски рад, рад у Тиму и дежурство.
 6. Укинути све извештаје које је могуће повући из ес Дневника
 7. Одељенске старешине не треба да пишу планове појачаног васпитног и друштвенокорисног рада. Смањити администрацију у васпитно-дисциплинским поступцима и тиме учинити поступке ефикаснијим и дати им васпитни карактер;
 8. Израдити посебне обрасце за праћење постигнућа у специјалним школама и школама за образовање одраслих (укинути андрагошке свеске)
 9. Не писати оперативне планове допунске и додатне наставе, већ само глобалне.
 10. Све измене у вези Плана и програма доставити 60 дана пре почетка примене истих.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ