Одбор делатности високог образовања Синдиката образовања Србије на седници одржаној 17. маја 2019. године донео је одлуку о ступању у протест запослених у високошколским установама, због непотписивања Посебног колективног уговора за високо образовање и због ниже цеие рада у односу на друге делатности у просвети.

Више од четири године Синдикаг образовања Србије упорно указује и упозорава Министарство просвете, науке и технолошког развоја, али и Владу Републике Србије и друга надлсжпа министарсгва, на огроман проблем због ускраћивања основних права из колективиог уговора и на тсжак материјални положај запослених. Током преговора о ПКУ нисмо тражили ништа више од оних права која су већ прихваћена за друге делатности у образовању. Међутим, иадлежна министарсгва су континуирано опструисала процес преговора и закључивања Посебног колективног уговора, због чега још увек није потписан.

Као што вам је познато, у високом образовању ради вишс од 40% запослених ван наставног процеса којима су плате ниже него истим профилима у основном и средњем образовању, пгго је недопустиво. Поред тога, запослени у високом образовању су дали огроман допринос у стабилизовању финансијскс ситуације у држави, јер су им зарадс смањене и кроз солидарни порез и када је смањена плата 2015. године за 10%, да би накои свега тога, данас, имали нижу основицу од запослених у основном и средњсм образовању. Ово је последица различитог повећања цене рада за поједине делатности у образовању у , протекле три године.

У овом тренутку цена рада за основно и средње образовање, за ученички стандард и предшколско васпитање износи 3130,26, док је цена рада у високом образовању 2847,57 динара. Овако различито повећавање плата и одмеравање материјалног стања запослених у појединим делатностима у просвети, показује какав однос држава има према високом образовању и неодговорно понашање највиших државних органа, што за последицу може имати све слабији рејтинг нашег државног високог образовању у свету.

У протекле четири године Синдикат образовања Србије вам је у вези са овим проблемом упутио 12 дописа, док је на свим до сада одржаним састанцима у Министарству просвете стално потенцирао хитно потписивање ПКУ. Због свега наведеног запослени у високом образовању су принуђени на оргаиизовање протеста. О датуму најављеног протеста ћемо вас обавестити одмах по изјашњавању нашег чланства у синдикалним организацијама у високом образовању.