Синдикат образовања Србије, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања, као и  ГСПРС “Независност” су поднели  дана 28.04.2020.године Министарству просвете, науке и технолошког развоја  заједничку Иницијативу за хитну допуну Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Такође је Синдикат образовања Србије дана 29.04.2020.године  поднео Иницијативе за  допуну Посебног колективног уговора за  запослене у основним, средњим  школама и домовима ученика, Посебног колективног уговора  за запослене у установама студентског стандарда чији је оснивач Република Србија и Посебног колективног уговора за високо образовање. Закључком Владе РС 05 бр.53-3008/2020-02, објављеном у “Службеном гласнику РС” бр. 50  од 03.04.2020.године, препоручено је послодавцима да измене свој општи акт/уговор о раду/други појединачни акт којим се уређује накнада зараде  односно накнаде плате тако да запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести COVID – 19 или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19  или наложена мера изолацијие или самиизолације, обезбеде право на накнаду зараде у висни од 100% основа за накнаду  зараде.

Наведеним  иницијативама  а  на основу  Закључка Владе предложено је да се у делу колективних уговора који  уређују накнаду плате дода нови члан који ће прописати да запослени има право на накнаду плате у висини од 100% основне плате за месец у коме је привремено одсуствовао са рада због потврђене  заразне болести COVID-19 или због мере изолације и самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака, односно службених дужности и контаката са лицима којима је потврђена болест COVID-19 или наложена мера изолације и самоизолације.

 

ПРЕУЗМИТЕ ИНИЦИЈАТИВЕ кликом на линкове испод:

Иницијатива за допуну ПКУ за запослене у установама предшколског васnитања и образовања

Иницијатива за допуну ПКУ за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика

Иницијатива за допуну ПКУ за запослене у установама студентског стандарда

Иницијатива за допуну ПКУ за високо образовање