Дана 23.06.2020.године у „Службеном гласнику РС – Просветни гласник“, бр. 6/2020 објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника стручних сарадника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који је ступио на снагу следећег дана.

Наведеним правилником дефектолози са  стеченом стручном спремом из члана 7.став 4.тачка 1) и 9) Правилника, као и  специјални педагози и логопеди који су изводили наставу, додатну подршку у образовању и васпитању и друге облике образовно васпитног рада у разредној настави у првом циклусу до дана ступања на снагу Закона о именама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 10/19) и који су у школској 2018/2019.години завршили кратак програм студија ради стручног оспособљавања за дипломиране специјалне педагоде и дипломиране логопеде запослене у настави у школама за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом који је Наставно-научно веће Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду усвојио на седници 25.септембра 2018.године и поседују потврду тог факултета о доедукацији дипломираних логопеда и дипломираних специјалних педагога запослених у школама са сметњама у развоју и инвалидитетом,и који су остварили 30 ЕСПБ бодова, моћи ће да изводие наставу и додатну подршку у образовњу и васпитању и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави у првом образовном циклусу.

Синдикат образовања Србије је у сарадњи са Заједницом школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, иницирао код Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се реши овај проблем, како би расписивањем конкурса на неодређено време дефектолози,  специјални педагози и логопеди који су до сада обављали послове  у настави на одређено време  испуњавали услов  степена и врсте образовања за рад у разредној настави у првом образовном циклусу у складу са важећим Правилником.
Ступањем на снагу Измена и допуна овог Правилника, решен је проблем наведене категорије запослених у настави.

 

Правилник о изменама и допуни Правилника као и пречишћен текст Правилника можете преузети у линковима испод текста:

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ #1

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ #2