Запослени у основним и средњим школама и домовима ученика убудуће ће имати право на јубиларну награду и за 40 година радног стажа, а она ће износити две и по просечне републичке зараде, предвиђено је изменама у допунама Посебног колективног уговора (ПКУ) које су управо ступиле на снагу.

Ово право се уводи први пут, с обзиром да су се јубиларне награде до сада исплаћивале за 10, 20, 30 и 35 година стажа.

Сумирајући новине, правница Синдиката образовања Србије Николина Јанковић каже за Данас да је изменама ПКУ додат нови основ за солидарну помоћ коју ће добијати запослени у случају рођења или усвојења детета, у висини просечне плате без пореза и доприноса. Ово право ће имати жене, као и мушкарци који постану очеви, односно усвоје дете, а запослени су у школама или ученичким домовима.

Новина је и да солидарну помоћ убудуће неће добијати труднице које су биле на боловању због одржавања трудноће.

– Синдикат образовања Србије се залагао да труднице за време боловања ради одржавања трудноће дужег од три месеца и даље остварују право на солидарну помоћ у висини просечне плате, али је изменама и допунама ПКУ детаљно наведено шта се сматра привременом спреченошћу за рад, односно одсуство са рада које је проузроковано болешћу, повредом ван рада, повредом на раду и професионалном болешћу, те је јасно да запослене у случају боловања ради одржавање трудноће неће остваривати право на овај вид солидарне помоћи – појашњава Јанковић, уз напомену да ће оне имати право на ову врсту помоћ у случају рођења или усвојења детета.

Изменама колективног уговора је прецизније регулисано преузимање технолошких вишкова.

– Запослени се прво преузима из установе, ако постоје послови на које се може распоредити, затим са територије општине, града, надлежне школске управе и других школских управа. Преузимање је из досадашњих искустава било потребно прецизније уредити, јер нисмо имали прописан јасан приоритет преузимања запослених па су радне подгрупе на нивоу школских управа морале да директорима указују на одређене пропусте – наводи Јанковић.

Међутим, одмах по објављивању ПКУ уочен је пропуст који треба да буде исправљен.

Наиме, предвиђено је да се преузимање технолошких вишкова врши током наставне године, уз сагласност радних подгрупа, а након сугестије синдиката да наставна година не траје исто за све разреде и да кровни закон у области образовања не предвиђа да се за преузимање технолошких вишкова тражи сагласност радне групе, из ресорног министарства најављују да ће ПКУ бити измејен.

– Непрецизност коју помињете је примећена након усвајања ПКУ и биће измењена у наредном периоду. Ова измена значиће да ће се преузимање вршити у току наставне године, али да за то неће бити потребна сагласност радних подгрупа. Свакако додатно прецизирање биће утврђено заједно са синдикатима – кажу за Данас у Министарству просвете.

У колективном уговору је допуњена одредба која уређује прековремени рад, па је сада прописано да запослени обавља прековремени рад и у случају завршног испита и опште, стручне и уметничке матуре.

На питање да ли то значи да активности које запослени имају у вези са матуром током редовног радног времена неће бити додатно плаћене јер за то примају плату, из Министарства одговарају да ће „сви детаљи у вези накнаде коју би запослени добили за ангажовање мимо радног времена и редовних послова у вези реализације будуће државне матуре бити тема разговора и договора у наредном периоду“.

Форум београдских гимназија је, подсетимо, тражио да сви наставници коју буду учествовали у реализацији државне матуре за свој рад буду додатно плаћени, без обзира да ли су ангажовани током радног времена или после њега.

У новом ПКУ је додат став којим је прописано да установе морају ускладити решења о коришћењу годишњих одмора, уколико запослени ради у две или више школа, што значи да ће одмор користити истовремену у свакој установи.

– Ово право запослених је у досадашњој пракси било потребно прецизније уредити, јер имамо много запослених који раде у више установа, а директори нису увек усклађивали решења о коришћењу одмора – наводи Јанковић.

У колективном уговору је додат нови основ за плаћено одсуство запослених, који ће код првог поласка детета у предшколску установу и поласка у први разред имати плаћена слободна два радна дана.

– Ново право које ће остваривати запослени у основним, средњим школама и домовима ученика јесте да у случају привремене спречености за рад која је проузрокована малигним обољењем имају право на накнаду пуне плате, док су до сада примали 65 одсто зараде. Синдикат образовања Србије се годинама уназад борио да ово право заживи јер многи запослени у образовању болују од малигног обољења и примају накнаду плате 65 одсто, док у неким другим колективним уговорима запослени имају право на 100 одсто накнаду плате, те смо посебно поносни што је ово право коначно усвојено – каже Јанковић.

У ПКУ је прецизирана и одредба о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада.

Додат је нови став који гласи: „Ако на истој релацији превоз обавља више превозника или на конкретној релацији нема организованог јавног превоза, при утврђивањуу стварних трошкова превоза узима се у обзир просечна цена карата превозника за ту, односно сличну релацију.

– У пракси често нисмо имали параметре на основу којих су утврђивани трошкови превоза. Овом допуном смо предвидели да се у случају кад нема званичног превозника, који обавља превоз на релацији коју користи запослени од куће до посла, као праметар за одређивање стварних трошкова узме слична релација – наводи саговорница Данаса.

Више бодова за такмичења

У ПКУ је измењен и члан који уређује бодовање при утврђивању технолошких вишкова. Код бодовања такмичења повећан је број бодова за окружно/регионално, односно градско такмичење и смотру и то: за освојено прво место, уместо досадашња четири бода добијаће се пет; за освојено друго место уместо три бода добијаће се четири, а за треће место уместо два, запослени добија три бода.

Повећан је и број бодова за републичко такмичење и смотру и то: за освојено друго место, уместо досадашњих шест бодова на седам, а за освојено треће место уместо четири бода убудуће ће се добијати шест.

Из наведене одредбе брисани су критеријуми бодовања имовинско стање и број деце предшколског узраста, а они ће се убудуће узимати као корективни критеријуми уколико више запослених буде имало исти број бодова.

 

ИЗВОР: DANAS