НА НАШ ЗАХТЕВ ДА СЕ ПРОБЛЕМ ИСПЛАТЕ ТОПЛОГ ОБРОКА, РЕГРЕСА И НАКНАДА ЗА ИОП РЕГУЛИШУ АНЕКСИМА КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА, МПНТР ЈЕ ПОСЛАЛО НЕГАТИВАН ОДГОВОР ПОЗИВАЈУЋИ СЕ НА ЗАКОН КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД 1. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.

ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ ТОГ ЗАКОНА НЕ ДОВОДИ У ПИТАЊЕ МОГУЋНОСТ ДА СЕ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ РЕГУЛИШУ ЗАКЉУЧИВАЊЕМ АНЕКСА КОЛЕКТИВНИХ УГОВОРА И ЗАТО СМО УПУТИЛИ НОВИ ДОПИС СА ЗАХТЕВОМ ЗА ХИТНИМ САСТАНКОМ.


 

MИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БЕОГРАД, Немањина 22-26

Веза: ваш Број: 110-00-00028/2021-08 од 15. 03. 2021. године

 

Дописом од 25. 02. 2021. године, затражили смо састанак у Министарству из разлога што се  Синдикату образовања Србије у великом броју обраћају  наши чланови – запослени у просвети (како у настави тако и у ваннастави), са захтевом да се Синдикат укључи у решавање питања исплате накнаде трошкова који се према Закону о раду исплаћују запосленима, а односе се на: накнаду за топли оброк и накнаду за регрес. Поред овог, упознати смо и са иницијативом која је присутна међу нашим члановима (запосленима у просвети) да запослени имају намеру да свако појединачно, у своје име и за свој рачун покрене одговарајући судски поступак, у коме ће остварити законом утврђено права на исплату доспелих а неисплаћених накнада. Предложили смо да се ово питање реши закључивањем анекса посебних колективних уговора у области образовања.

Вашим дописом Број: 110-00-00028/2021-08 од 15. 03. 2021. године, обавестили сте нас да је чланом 40. Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 18/16….157/20) прописано да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објвљивања у Службеном гласнику Републике Србије, а примењује се од 01. јануара 2022. године, те се за сада не могу примењивати одредбе члана 32. тог закона, односно нема ни основа за преговарање са Синдикатом поводом остваривања права запослених на исплату накнаде за топли оброк и регрес.

Чланом 32.  Закона о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20) је прописано да запослени има право на накнаду трошкова између осталог и за исхрану у току рада и за регрес за коришћење годишњег одмора. Накнада трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора имају карактер плата и њихову висину утврђује Влада уз предходно прибављање мишљења Социјално економског савета РС након што се за такву врсту накнаде стекну услови у буџету РС.

Чланом  104. Став 1. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18) је прописано да запослени има право на зараду која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду.

Чланом 118. Закона је прописано да запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду између осталог: за исхрану у току рада (ако послодавац ово право не обезбеди на други начин) и за регрес за коришћење годишњег одмора.

На основу цитираних законских одредби Синдиакт је мишљења да нема сметњи да се преговара о измени и допуни већ потписаних колективних уговора, тим пре што се Закона о систему плата запослених у јавном сектору примењује у целини од 01. 01. 2022. године.

Синдикат је мишљења да су његови чланови ускраћени по основу остваривања права на накнаду трошкова, а која им по закону припада. Како је несумњиво да постоји правни основ за остваривање овог права, уколико предходно не успеју преговори са Владом, односно надлежним министарствима, запослени у просвети имају чврсту намеру да  њихово право штите и остваре у судском поступку.

Синдикат је мишљења да се у складу са Законом о раду запосленима у просвети треба поред зараде да се убудуће посебно обрачунава и исплаћује и накнада трошкова за топли оброк и за регрес у висини до неопорезивог дела. Овај договор треба да се постигне у што краћем року. Таквим решењем избећиће се многобројни спорови и значајни трошкови (за Владу) парама из Буџета.

Полазећи од околности да је Синдикат образовања Србије интересна организација запослених у делатностима из образовања која остварује и штити права својих чланова -запослених у просвети у области радног права и бори се за побољшање њиховог материјалног, социјалног и професионалног  положаја то инсистирамо да  се започну разговори са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством финансија на тему остварања услова за исплату накнаде трошкова који се исплаћују уз зараду, а која се односи на регрес и топли оброк.

Председница
Мр Валентина Илић

 

ДОПИС МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

ОДГОВОР МИНИСТРАСТВУ ПРОСВЕТЕ