9. мај 2019.

Присутни:

 1. Дарко Комненић, в.д. Помоћника министра, Министарство финансија
 2. Весна Недељковић, Помоћник министра, Министарство просвете
 3. Милош Јанковић, Помоћник министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 4. Новак Катић, Председник, Синдикат Образовања Србије, Одбор делатности предшколских установа (Замена – Зорица Вујаков)
 5. Босиљка Јовановић, Председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 6. Слободанка Нинић, Секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 7. Сузана Лазаревић, Председник, Одбор предшколских установа Гранског синдиката просветних радника „Независност“
 8. Станиша Чабаркапа, Члан, Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника „Независност“

Изостанци:

 1. Бојан Стевић, Државни секретар, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 2. мр Валентина Илић, Председник, Синдикат образовања Србије

Закључци

 1. Ретроактивност исплате повећања од 2% на зараде за период од 4 месеца (јануар-април)

Према пројекцијама установљеним од стране МФ, једнократна материјална помоћ би износила 4.969,00 РСД по особи, што би укупно на нивоу РС износило 127.422.839,00 РСД. Како би се једнократна материјална помоћ спровела, потребна је сагласност министра финансија и председнице Владе, након увида у тренутно стање у буџету Републике. У случају позитивне одлуке, МПНТР би иницирало Одлуку Владе којом би се овај процес спровео.

 1. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате зарада

Установљено је да МДУЛС није спровело обавезе договорене и преузете на претходном састанку.

На захтевсиндиката да се ка свим ЈЛС упути допис са информацијом да је изменом Закона о буџету установљена нова основица за исплату плата у предшколском образовању, са наведеним износом и напоменом да су у обавези да се придржавају Закона и исплаћују својим запосленима наведени износ од мајке плате. МДУЛС треба да упути овај допис ка свим ЈЛС, уз усаглашавање текста са МФ и МПНТР, које би исти допис упутило школским управама.

 1. Правилник о утврђивању економске цене

МПНТР ће покренути измену Правилника у складу са претходно идентификованим изменама.

 1. Иницијатива министра Ђорђевића да се омогући мајкама да децу 11 месеци старости упишу у предшколску установу с обзиром да им се тада завршава породиљско боловање; што не подразумева упис додатне деце у већ попуњене групе, већ давање могућности предшколским установама да изађу у сусрет мајкама које због почетка рада морају своје 11-омесечно дете да упишу у предшколску установу, тако што ће тамо где нема најмлађих јаслених група (6-12 месеци) у групе од 1-2 године прихватати и децу узраста 11 месеци, а у оквиру бројева деце које прихватају и сада

А обзиром да је установљено да у само 4 предшколске установе у РС имамо најмлађе јаслене групе (6-12 месеци) и да успостављање тих група у другим предшколским установама захтева додатне просторе, запослене и друге обавезе чије ће успостављање захтевати времена, МПНТР је изнело могућност упућивања препоруке школским управама да предшколске установе у групе узраста 1-2 године могу да прихвате и децу узраста 11 месеци. Како ова препорука представља изузеће од постојећег Закона, у њој би прецизно требало навести да се препоручује прихватање деце и узраста 11 месеци узимајући у обзир постојеће просторне и стручне капацитете, попуњеност група и све остале аспекте важне за квалитетан и безбедан боравак деце у предшколској установи и целокупно спровођење делатности предшколског образовања. За упућивање овакве препоруке, потребна је сагласност министра просвете.

 1. Запошљавање у предшколским установама

МДУЛС није доставило информације о квотама за предшколско образовање предвиђеним у оквиру ЈЛС.

 1. Доспели захтеви
 • Гордана Стојшин, деградација и дискриминација на раду – допис је упућен МПНТР на анализу. Синдикатима је напоменуто да се оформљена РГ бави реформом предшколског образовања, а појединачни лични случајеви неће бити предмет њеног рада.
 • Репрезентативни синдикати, Решавање проблема у вези са полагањем испита за лиценцу медицинских сестара у ПУ – биће предмет неког наредног састанка, сходно приоритизацији.

Наредни састанак је планиран за среду 29. мај у 12:00ч.