МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
МИНИСТАР БРАНКО РУЖИЋ

 

ПРЕДМЕТ:

Иницијатива за отпочињање преговарачког процеса за измену и допуну Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе

 

Овим Вас обавештавамо да постоји потреба за отпочињањем преговарачког процеса за измену и допуну Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија на основу члана 87. наведеног Уговора.

Наиме, изменама и допунама ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика прописана је дужност послодавца да запосленом исплати јубиларну награду за 40 година рада проведених у радном односу и то две и по просечне плате.

На основу наведеног, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије и Синдикат образовања Србије као репрезентативни синдикати, покрећу иницијативу да у што краћем року отпочнемо преговоре за измену и допуну Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и то члана 44., који би гласио:

„Послодавац је дужан да запосленом исплати јубиларну награду и то:

  • за 10 година рада у радном односу – 50% просечне плате;
  • за 20 година рада у радном односу – једна просечна плата;
  • за 30 година рада у радном односу – једна и по просечна плата;
  • за 35 година рада у радном односу – две просечне плате;
  • за 40 година рада у радном односу – двe и по просечне плате;

Под просечном платом из става 1. овог члана подразумева се просечна плата запосленог, са припадајућим порезима и доприносима које падају на терет запосленог, остварена у претходна три месеца који претходе месецу стицања права на јубиларну награду, односно просечна зарада у Републици Србији, са припадајућим порезима и доприносима које падају на терет запосленог, у претходном месецу у односу на месец стицања права на јубиларну награду, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то повољније по запосленог.

Запослени стиче право на јубиларну награду у години у којој навршава 10, 20, 30, 35 и 40 година рада остварених у радном односу.

Време проведено на раду по основу уговора о привременим и повременим пословима, о делу, о стручном оспособљавању и усавршавању, о допунском раду, као и посебан стаж осигурања у складу са прописима ПИО, као и време обављања самосталне делатности се не сматра радом у радном односу.“

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ