Министарство просвете
Министарка Славица Ђукић Дејановић
Министарство финансија
Министар Синиша Мали

 

Синдикат образовања Србије, овим путем подноси нову ургенцију за закључење Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање. Наиме, дана 08.04.2024. године у предмету бр. 116-02- 00788/2024-02 у којем је посредовала Републичка агенција за мирно решавање радних спорова, закључен је Споразум о начину решавања колективног радног спора који је дефинисао које одредбе Посебног колективног уговора за високо образовање се мењају, а све у складу и са Препоруком Одбора за мирење о начину решавања колективног радног спора 116-02-00788/2024-02. Наведеном Препоруком је између осталог препоручено да се у сарадњи са другим репрезентативним синдикатом у области образовања и сарадњи са одговарајућим министарствима у року од 30 дана од дана закључивања Споразума, приступи закључивању Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање. Имајући у виду да је предметни Споразум закључен дана 08.04.2024. године, јасно је да је рок за закључивање Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовања истекао 08.05.2024. године, тачније пре месец дана.

Напомињемо да је предлог Посебног колективног уговора за високо образовање о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање усклађен са свим примедбама министарства која преговарају у име оснивача. Министарство финансија је захтевало да се доставе финансијски ефекти у текућој и наредне две фискалне године, а у вези са предложеним изменама и допунама члана 23. става 1. тачке 5) Предлога које се односе на утврђивање права на исплату јубиларне награде за 35 година и 40 година стажа, а што је према нашим сазнањима Министарство просвете и доставило. Стога се овим пугем обраћамо и Министарству финансија да достави хитно Мишљење како би се Посебан колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање коначно нашао на дневном реду прве наредне седнице Владе РС.

Због свега напред наведеног, захтевамо од Вас да се по хитном поступку на првој наредној седници Владе РС реализује усвајање Посебног колективног уговора о изменама и допунама Посебног колективног уговора за високо образовање, јер запослени у високом образовању су тренутно једини који имају маља права која гарантује колективни уговор од запослених у предшколском, основном и средњем образовању као и ученичком и студентском стандарду. У противном- бићемо принуђени да употребимо све методе синдикалне борбе, укључујући и протест како би исказали велико незадовољство запослених у високошколским установама.

 

Председница
Мр Валентина Илић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ