ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Ана Брнабић, премијерка
Јована Радоњић, председница Радне групе за предшколско васпитање и образовање

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Младен Шарчевић, министар

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Бранко Ружић, министар

МИНИСТАРСТВИ ФИНАНСИЈА
Синиша Мали, министар

У организацији сва три репрезентативна синдиката запослениху предшколским установама, 28.11.2019.године, у просторијама ССС Србије (Камена сала) одржана је тематска расправа „Иницијално образовање васпитног особља – како да могућност постане обавеза„.

Састанак је почео у 14 часова , а преко 100 присуних из целе Србије говори да за тему постоји велико интетесовање и потреба решавања постојећих проблема који су у пракси ескалирали након 2014. године доношењем Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( „Сл. гласник РС“; бр. 116/2014).

Овом скупу су присустввали и узели учешће у дискусији: Анамарија Вичек, државни секретар у Минисраству проевете, науке и технолошколг развоја (даље МПНТР), Милан Пашић, помоћник министара просвете за предшколско и основно образовање, Бојан Тубић, помоћник министра просвете за високо образовање и Љиљана Маролт, Група за послове предшколског васпитања и образовања, Вања Милутиновић, Јасмина Буали Станојковић, испред Актива директора предшколских установа, представнице Сектора за управљање људским ресурсима МДУЛС Александра Бранковић и Марија Сузић, председница Скупштине удружења васпитача Србије Љиљана Тодоровић, председница Струковног удружења медицинских сестара предшколских установа Србије Јадранка Спасић, председница Удружења васпитача Београда Љиљана Драгутиновић, као и представници Самосталног синдиката предшколских радника и Одбора предшколских установа ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.

Присутни су указали на постојеће проблеме у пракси.

  1. Различито третирање зарада запослених након дошколовавања у локалним самоуправама у Србији (негде се признаје одговарајући коефицијент, а негде не-проблем се увећава након 2014.)

Предлог решавања:

Измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања, предлаже се промена чл. 141.“ Послове васпитача у предшколској установи обавља лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама другог степена (члан 140. став 1. овог закона) или лица која су испуњавала услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос“ (у складу са чл. 206 овог закона). Реализација МПНТР

  • Измена Колективног уговора у делу зараде . Реализација надлежна министарства и синдикати
  • Појачан испекцијски надзор по питању постојеће законске регулативе, обавезујућа упитства од министаства просвере (приоритет при пријему у радни однос, обавезност измене уговора о раду васпитача који прелазе на виши ниво образовања дошколовавањем…) Реализација МПНТР и Министарство финансија.
  1. Неиздавање диплома од стране појединих високошколских установа.

Предлог решења:

Бојан Тубић је преузео на себе решавање овог проблема уз информацију да се на овом проблему већ ради и да ће у наредних месец дана бити издат већи број диплома. Реализација: МПНТР, Заједница педагошкох факултета и заједнице струковних школа

  1. Умањење коефицијента након ступања на снагу НОКС-а за оне који су то право већ остварили

Предлог решења:

Задржавање стеченог права на основу Закона о високом образовању члан 149. Реализација МПНТР

  1. Незадовољство запослених што се за обављање истог посла у пракси исплаћује различита зарада

Предлог решења:

Признавање коефицијента свим васпиачима након 30-35 година стажа.

Молимо министарство просвете као ресорно министарство да уложи максималан напор да се што хитније реше проблеми.

 

ПРЕУЗМИТЕ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА