О ФОНДУ СОЛИДАРНОСТИ:

Прошло је више од петнаест година од оснивања Фонда солидарности Синдиката образовања Србије, тачније од прве уплате средстава у Фонд. Републички одбор је 10. априла 2003. године уплатио прва средства на рачун Фонда. Средства Фонда се формирају на два начина:

  • од средстава Синдиката образовања Србије,
  • Синдикалне организације које су се учланиле у Фонд за сваког свог члана уплаћују по 25 динара месечно са рачуна синдикалне организације.

Приликом оснивања Фонда одлучено је да максимални (неопорезовани) износ помоћи буде десет хиљада динара. Уз приложену медицинску документацију потребно је доставити молбу за исплату помоћи, уредно попуњену подацима о члану, као и рачуном банке на који се помоћ уплаћује.

Од тада до данас максимални износ солидарне помоћи је увећан на 25.000 динара.

У периоду од оснивања Фонда 2003. године па до данас – јуни 2019. године исплаћено је више од 690 помоћи и преко 130 позајмица. У последње време све је више школа које се обраћају Фонду са молбом за доделу позајмица како својим члановима, запосленима у школи, тако и за функционисање саме синдикалне организације. У складу са Правилником Фонда и висина позајмице се одређује према броју чланова у синдикалној организацији, односно висине чланарине која се мора редовно уплаћивати.

Фонд одобрава бесповратне позајмице на период од шест месеци уз услов стављања административне забране у висини рате на плату. Позајмице се углавном крећу у висини до 30.000 динара и исплаћују се са роком отплате од најчешће 6 месеци, без камате, у једнаким месечним ратама.

На основу члана 14. Правилника о формирању и раду Фонда солидарности право на коришћење средстава из Фонда има синдикална организација и члан Синдиката након шест месеци редовног уплаћивања чланарине на рачун Фонда број: 205 – 45688 – 85 код Комерцијалне банке.

Молба за доделу материјалне помоћи мора, пре свега, да се односи на члана Синдиката образовања Србије. Дакле, неопходно је да се име подносиоца налази у бази података регистрованих чланова (на основу попуњених приступница). Затим, молба мора да садржи следеће податке:

  1. читко име и презиме,
  2. јединствени матични број члана,
  3. адресу становања, број текућег рачуна код финансијске институције (банке или поште) на који ће се помоћ уплатити, као и
  4. пратећу медицинску документацију.

Такође, треба навести и контакт (мобилни) телефон, у случају непредвиђених проблема.