Закључци

 1. Исплата једнократне новчане помоћи

МПНТР је послало Закључак са образложењем Генералном секретаријату 8. августа ради процене и упућивања Влади на усвајање.

 1. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате плата

Понавља се од претходног састанка:

Након анализе коју су репрезентативни синдикати спровели, две ЈЛС још увек нису постигле повећање до 6% – Ковин и Кикинда. Молба се упућује ка МДУЛС да ступи у контакт са овим ЈЛС ради утврђивања да ли само нису стигле или постоје друге препреке.

Од 5 ЈЛС којима је МДУЛС упутило допис за обезбеђивање редовности исплате плата, само Ваљево је испунило обавезе. У преостале четири, ситуација је:

 • Бела Паланка – последња исплаћена плата за јануар 2019.
 • Нови Пазар – касне четири месеца.
 • Смедеревска Паланка – исплаћена плата за први део марта 2019.
 • Врбас – исплаћена плата за први део априла 2019.

Молба остаје да МДУЛС до наредног састанка ступи у контакт са ове четири ЈЛС ради обезбеђивања редовности исплате плата.

 1. Правилник о утврђивању економске цене

МПНТР је обавестило чланове РГ да је креирање Правилника постављено као приоритет. Формирање РГ за израду се очекује током наредне недеље.

На предлог МПНТР, а уз сагласност репрезентативних синдиката, г. Станиша Чабаркапа ће као преставник синдиката бити члан ове РГ.

 1. Формирање Комисије за праћење колективног уговора

МПНТР је формирало Комисију у складу са договорима постигнутим на претходном састанку РГ. Први састанак Комисије се очекује током септембра.

 1. Број деце у ПУ уписан преко норме

Кабинет ПВ је са МДУЛС прикупио податке о потребама за додатним простором у ЈЛС, као и о расположивим објектима за реконструкцију/адаптацију и локацијама за изградњу монтажних објеката. Активно се воде разговори са партнерима попут Фондације Новак Ђоковић, УНИЦЕФ, Канцеларије за јавна улагања, МПНТР, СИПРУ ради формулисања јасне иницијативе за повећање инфраструктурних капацитета у циљу већег обухвата деца и озакоњења постојећег стања на терену.

Поновљено од претходног састанка: У складу са предлогом репрезентативних синдиката, МПНТР ће у марту 2020. послати инструкцију са захтевом за доследном применом одредби Закона ПВО (чл. 30 и чл. 53). Најаву ове предстојеће инструкције би МПНТР требало да пошаље већ на јесен.

 1. Запошљавање у ПУ

Синдикати су представили стање у ПУ којим се показује да је 5.977 људи запослено на одређено, што чини 21,49%.

На основу предлога МФ, закључак РГ је да би требало омогућити додатно запошљавање на неодређено у ПУ до броја којим се постиже поштовање законских оквира, а који подразумевају ангажовање 10% људи на одређено. Чланови РГ су се једногласно сложили да оваква иницијатива мора да подразумева јасне инструкције о условима запошљавања.

МФ да, у складу са предлогом, предложи потребан сет корака за спровођење ове иницијативе.

 1. Јасна инструкција директорима ПУ по спорним питањима

Низ питања која су Синдикати покренули се може решити слањем јасног сета инструкција директорима, уз укључивање инспекције и других потребних институција:

 • Организација излета и ваннаставних активности (статус запослених)
 • Васпитача у припремном предшколском програму који се у неким установама запошљавају незаконски на мању норму, са мањом исплатом плате и сл.
 • Проблеми у вези са неисплаћивањем трошкова доласка и одласка са рада; погрешно обрачунавање минулог рада; неиплаћивање права на топли оброк запосленима који су на минималној заради.
 1. Различити третмани нивоа запослених, додатна питања

Питања у вези са:

 • решавањем проблема у вези са полагањем испита за лиценцу медицинских сестара у ПУ. – МПНТР је изнело став да се измене ЗОСОВ-а подржавају само уколико би се обезбедио једнак третман за све лиценце. Синдикати су закључили да у том случају нема потребе мењати ЗОСОВ, те је ово питање затворено.
 • Бенефицираног радног стажа, с обзиром да је раније било прописано да запослени у ПУ након 40г стажа морају да иду у пензију, а новим законским нормама је то време продужено на око 45г. – Став Синдиката и МПНТР је да у предшколском образовању, али и генерално у просвети, није адекватно да лица старости 65г раде са децом због напора који тај рад изискује. С обзиром да је ово питање делокруг рада МИНРЗС, молба је да МИНРЗС обави потребне консултације и изнесе свој став по питању решавања овог проблема координатору РГ.
 • Признавање коефицијената након дошколовавања – Један сегмент овог питања ће се уредити реформама које су у току (реформа иницијалног образовања васпитача; реформа јавних служби), као и утврђене платне групе. Питање надокнаде за дошколоване кадрове има везе са Правилником о мерама штедње и законским актима МФ. Синдикати ће РГ доставити документа која сматрају спорним ради решавања овог питања.

 

 1. Инклузија

Потребно је законски уредити рефундацију средстава на активности у вези са децом са посебним потребама – превоз и сл.

Почетком септембра, МПНТР ће имати предлог реформе целокупног инклузивног образовања, након чега ће се тај предлог у домену предшколског образовања размотрити у оквиру РГ.

 1. Мандат РГ

На основу захтева репрезентативних синдиката, упућеног ПВ, мандат РГ ће бити продужен до краја 2019. године.