6. новембар 2019.

Закључци

 1. Досадашњи резултати РГ у предшколском образовању
 • Изједначавање основице за запослене у предшколским установама са запосленима у основном образовању (повећање плата у износу од додатних 2%).
 • Влада је донела Закључак за исплату једнократне новчане помоћи запосленима у ПУ у износу од 5.000 РСД нето.
 • 43 ЈЛС није исплаћивало адекватно повећање зарада до 2019.године, сада таквих има само 3. (Влада је на овоме почела да ради и пре формирања РГ)
 • У већини ЈЛС је постигнута редовност исплата плата за запослене (4 имају кашњења).
 • Формирана је Комисија за примену колективног уговора и офржан састанак са прецизним роковима за измењен/нов Уговор.
 • Припремљене су измене у ЗОСОВ којим се омогућава доношење новог Правилника о утврђивању економске цене. МПНТР је формирало тим који заједно са предстаником репрезентативних синдиката ради на одредбама тог Правилника, чији рок је паралелан року усвајања измена ЗОСОВ.
 • МПНТР је послало препоруку ка ПУ да омогуће упис деци у најмлађе јаслене групе и пре навршених 12 месеци, где то услови дозвољавају.
 • Договорено је да ће МПНТР за наредни упис активно комуницирати ка ПУ обавезност поштовања законских ограничања када је реч о броју деце, као и да ће појачати инспекцијски надзор.

Молба је да се ресорни синдикати сагласе/изјасне у вези наведених резултата.

 1. Исплата једнократне новчане помоћи

Према информацијама МФ, већина ЈЛС је исплатила помоћ. Одређени представници репрезентативних синдиката имају сумње, те могу послати прецизну информацију уколико је супротна добијеној на данашњем састанку.

 1. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате плата

Преостало од претходног састанка – Репрезентативни синдикати ће проверити да ли Ковин и Кикинда још увек немају адекватну основицу. Додатак – Пријепоље је потенцијално на овој листи такође.

Од претходно установљених ЈЛС које касне са исплатом плата, Јована Радоњић је, након контактирања председника општина, информисала:

 • Бела Паланка – планирано новим буџетом. Од јануара ће бити регулисано.
 • Нови Пазар – кашњење 3 месеца за све запослене у ЈЛС. С обзиром на месечни износ за плате који је потребан, Дарко Комненић ће погледати њихово извршење буџета.
 • Смедеревска Паланка – Касне 2.5 плате. Потребно им је 15мил РСД месечно. С обзиром да немају средстава да питање реше у оквиру свог буџета, Дарко Комненић ће погледати њихов буџет.
 • Врбас – Бојан Стевић да контактира.
 • Пријепоље – не касне више, пустили су октобарску плату.
 • Зајечар (комплетно у блокади) – Бојан Стевић да контактира.
 1. Правилник о утврђивању економске цене

МПНТР је формирало незванични тим који заједно са представником ресорних синдиката ради на изменама. Очекује се да ће документ бити спреман одмах по усвајању измена ЗОСОВ.

МПНТР ће припремити информацију о конкретним ефектима новог Правилника у односу на постојећи.

 1. Број деце у ПУ уписан преко норме

Обављен је састанак са Светском банком, а са министром просвете договорено да ће МПНТР уприличити састанак са донаторима.

 1. Запошљавање у ПУ

Закључено је да је неохпдан састанак са Комисијом Владе (организује Кабинет ПВ уз присуство МФ, МДУЛС, МИНРЗС, МПНТР) по 2 тачке:

 • Регулисање постојеће аномалије где је преко 20% људи у ПУ запослено по уговорима на одређено
  • Потребно је да МФ, МПНТР, МИНРЗС и МДУЛС даје допуне и измене нацрта текста за ЈЛС који им је Јована Радоњић послала по овом питању
  • Потребно је установити која институција ће слати инструкцију ка ЈЛС
  • Потребно је установити процес – коме ЈЛС шаљу предлоге и образложења предвиђене инструкцијом која ће им бити послата
 • Ново запошљавање у ПУ услед успостављања нових објеката
 1. Јасна инструкција директорима ПУ по спорним питањима

МПНТР је припремило нацрт инструкције за директоре ПУ по питању:

 • Организација излета и ваннаставних активности (статус запослених)
 • Васпитача у припремном предшколском програму који се у неким установама запошљавају незаконски на мању норму, са мањом исплатом плате и сл.
 • Проблеми у вези са неисплаћивањем трошкова доласка и одласка са рада; погрешно обрачунавање минулог рада; неиплаћивање права на топли оброк запосленима који су на минималној заради.

Додатак: у инструкцију ће се додати шта је одговорност ПУ, а шта васпитача јер је у пракси већина одговорности на васпитачу, што не би требало да је случај.

Ресорни синдикати ће послати коментаре на припремљен нацрт.

 1. Различити третмани нивоа запослених, додатна питања

Пренета од претходног састанка су питања:

 • Бенефицираног радног стажа – На основу одговора ПИО установљено је да би у теорији могло постићи за запослене у јасленим групама. МИНРЗ ће организовати састанак са директорком ПИО како би се испитали ефекти и ризици овакве одлуке и методологија примене. Додатна тачка на том састанку биће тренутни начин примене одредби које се тичу запослених са одређном стопом инвалидитета.
 • Признавање коефицијената након дошколовавања – Не може се уредити централно, већ је питање сваке ПУ појединачно.
 1. Наредни састанак

Наредни састанак РГ ће се организовати након састанка са Комисијом за запошљавање.


 

ПРЕДЛОГ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
– директору –

Поштовани,

У циљу унапређивања делатности предшколских установа и правилног поступања у примени прописа из области предшколског васпитања и образовања, а поводом информација са терена о проблемима који се јављају у функционисању предшколских установа, обавештавамо Вас о следећем:

 1. Организација рада са децом, односно формирање васпитних група и број деце у њима, прописани су чл. 30-32. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17-др.закон и 10/19).

Чланом 30. Закона, између осталог, прописано је да оснивач може утврдити мањи, односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу, у складу са критеријумима, које прописује министар. На основу наведеног члана Закона, донет је Правилник o критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Службени гласник РС“, број 44/11).

Чланом 53. Закона, између осталог, прописана је новчана казна за предшколску установу, односно директора, уколико не формира васпитне групе у складу са чл. 30. и 31. овог закона.

Полазећи од изнетог, указујемо да су директори предшколских установа приликом формирања васпитних група, у обавези да поступају у складу са наведеним законом и Правилником.

 1. У вези са питањем радног времена васпитача који остварује припремни предшколски програм, указујемо да је чланом 160. став 2, тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др.закон и 10/19), прописано да је, у оквиру пуног радног времена у току радне недеље, норма непосредног рада васпитача 20 сати  непосредног васпитно-образовног рада са децом у припремном предшколском програму, у полудневном трајању у предшколској установи, односно основној школи.

Ставом 5. истог члана Закона, између осталог, прописано је да структуру и распоред обавеза васпитача у оквиру радне недеље утврђује установа годишњим планом рада.

С обзиром на наведену одредбу закона, као и на одредбу 159. истог закона, којом је, између осталог, прописано да директор решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања и годишњег плана рада може се закључити да васпитач који остварује припремни предшколски програм 20 сати непосредног васпитно-образовног рада са децом, односно 4 сата дневно у оквиру 40-часовне радне недеље, има пуно радно време, с тим што му директор решењем утврђује преостале обавезе у 40-часовној радној недељи (вођење евиденције, дежурства, сарадња са родитељима и сл.).

Сагласно наведеном, директор је приликом утврђивања статуса васпитача у погледу рада са пуним или непуним радним временом у обавези да примењује наведене одредбе Закона.

 1. Када је реч о организацији и остваривању зимовања, летовања и излета у предшколским установама, истичемо да Законом о предшколском васпитању и образовању нису прописани ближи услови за реализацију наведених активности.

Законом о предшколском васпитању и образовању, између осталог, прописано је да се васпитно-образовни рад у предшколској установи остварује на основу предшколског програма који доноси предшколска установа, односно школа која остварује припремни предшколски програм, у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања. Предшколски програм припремају одговарајући стручни органи а доноси га орган управљања предшколске установе, односно школе која остварује припремни предшколски програм.

Одредбом члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања, између осталог, прописано је да се годишњим планом рада утврђују време, место, начин и носиоци остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи план рада установа доноси у складу са школским календаром, развојним планом и предшколским програмом до 15. септембра.

Одредбом члана 120. наведеног закона, између осталог, прописано је да савет родитеља даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању. У овом члану закона није наведено да савет родитеља одређује било какву врсту надокнaде, осим да разматра и друга питања утврђена статутом.

Сходно наведеном, може се закључити да је организовање зимовања, летовања и излета део предшколског програма и годишњег плана рада предшколске установе и да се може реализовати само уз сагласност савета родитеља.

Када је реч о носиоцима припреме, организације и извођења зимовања, летовања и излета и њиховим правима, обавезама и одговорностима, указујемо да се та питања уређују општим актом који доноси предшколска установа. Истовремено сматрамо да се избор агенције за реализацију зимовања, летовања и излета спроводи у складу са законом који уређује јавне набавке. Приликом реализације наведених активности агенција је дужна да испуни све услове и обавезе прописане законом којим се уређује делатност туризма, а посебно у погледу програма путовања и општих услова путовања.

Што се тиче новчане накнаде која се опредељује васпитачима за њихово ангажовање у реализацији зимовања, летовања и излета, напомињемо да ово питање није уређено прописима из области образовања.

Питања исплаћивања трошкова доласка и одласка са рада и обрачунавања минулог рада нису у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја, већ су у надлежности Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

У вези са проблемом неисплаћивања трошкова доласка и одласка са рада, напомињемо да је чланом 40. став 1. тачка 1) Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 43/17) предвиђено да запослени има право на накнаду трошкова и то: за долазак и одлазак са рада, у висини пуног износа превозне карте у јавном – градском, приградском, односно међуградском саобраћају, која мора бити исплаћена до петог у месецу за претходни месец. Уколико је перонска карта услов коришћена превоза, сматра се да је иста саставни део трошкова превоза.

У вези са проблемом погрешног обрачунавања минулог рада, напомињемо да је чланом 37. став 1. тачка 1) Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе предвиђено да време проведено у радном односу (минули рад) – у висини од 0,4% од основице, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код послодавца. Сагласно ставу 2. истог члана Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, послодавцем, у смислу овог члана, сматра се предшколска установа и основна школа као установе које су утврђене одговарајућом мрежом установа као планским актом који доноси оснивач, односно конкурсом који се расписује сваке школске године за упис, односно пријем у ове установе у складу са одговарајућим законом, имајући у виду јединствени систем просвете, који се финансирају из буџетских средстава.

Што се тиче неиплаћивања накнаде за топли оброк запосленима који су на минималној заради напомињемо да ово питање нема законско упориште у позитивном законодавству.