Присутни:

 1. Дарко Комненић, в.д. Помоћника министра, Министарство финансија
 2. Бојан Стевић, Државни секретар, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 3. Новак Катић, Председник, Синдикат Образовања Србије, Одбор делатности предшколских установа (Замена – Зорица Вујаков)
 4. Босиљка Јовановић, Председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 5. Слободанка Нинић, Секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 6. Сузана Лазаревић, Председник, Одбор предшколских установа Гранског синдиката просветних радника „Независност“
 7. Станиша Чабаркапа, Члан, Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника „Независност“

Изостанци:

 1. Весна Недељковић, Помоћник министра, Министарство просвете
 2. Милош Јанковић, Помоћник министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Закључци

 1. Исплата једнократне солидарне помоћи

Закључак Владе за исплату једнократне солидарне помоћи у нето износу од 5.000,00 РСД је у процедури коју је покренуло МПНТР. Према пројекцијама МФ, Закључак би требало да буде на дневном реду седнице Владе наредне недеље.

 1. Закључак Владе за утврђивање нове основице

Закључак Владе којим се утврђује нова основица за запослене у ПУ, у износу 3.130,26 РСД, биће на дневном реду седнице Владе у четвртак 30. маја 2019.

У вези са питањем потребне сагласности да ЈЛС увећају средства за плате на контима 411 и 412, утврђено је да нема препрека за увећање средстава нити је потребна додатна сагласност са стране МФ јер је повећање од додатних 2% установљено изменама Закона о буџетском систему.

 1. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате плата

МДУЛС је упутило допис ка 5 ЈЛС које касне у исплатама плата у складу са подацима које је припремило МПНТР.

 1. Правилник о утврђивању економске цене

Раније договорено покретање процедуре за измену Правилника за утврђивање економске цене је стављено ад акта с обзиром да у складу са изменама Закона више не постоји основ за овај Правилник. Потребно је да МПНТР покрене процедуру за израду новог Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање предшколских установа. Од МДУЛС и МФ се очекује подршка током овог процеса.

 1. Иницијатива министра Ђорђевића да се омогући мајкама да децу 11 месеци старости упишу у предшколску установу с обзиром да им се тада завршава породиљско боловање; што не подразумева упис додатне деце у већ попуњене групе, већ давање могућности предшколским установама да изађу у сусрет мајкама које због почетка рада морају своје 11-омесечно дете да упишу у предшколску установу, тако што ће тамо где нема најмлађих јаслених група (6-12 месеци) у групе од 1-2 године прихватати и децу узраста 11 месеци, а у оквиру бројева деце које прихватају и сада

МПНТР, с обзиром да није имало представника на састанку,остало је дужно одговор за слање препоруке ка школским управама у складу са Закључцима са претходног састанка одржаног 9. маја 2019.

 1. Запошљавање у предшколским установама

МДУЛС је доставило податке којима располаже о запосленима у предшколском образовању у свим ЈЛС. Установљено је да се подаци из регистара и подаци са терена у многоме разликују.

Синдикати су изнели потребу да се установљене квоте изједначе са реалним потребама за запосленима у ПУ, као и да се укине забрана запошљавања. Након образложења датог са стране МФ о тренутном недостатку контролног механизма, као и представљања будућих инфомационих система који треба да обезбеде транспарентност и контролу у систему (систем који израђује МФ и повезује са Трезором, као и ЈИСП који израђује МПНТР), остало је да се размотри када би забрана запошљавања за запослене у ПУ могла да се укине.

 1. Формирање Комисије за праћење колективног уговора

МПНТР је остало дужно одговор на ово питање од претходног састанка РГ.

 1. Број деце у ПУ уписан преко норме

С обзиром да је један од најосновнијих проблема предшколског образовања број уписане деце и недостатак инфраструктурних капацитета којим би се ово питање решило, Кабинет ПВ ће у сарадњи са МПНТР и осталим партнерима узети у обзир нову мрежу школа (и објеката који ће остати на располагању након оптимизације), потенцијално обавезивање јавних предузећа да граде вртиће, као и могућности у оквиру постојећих и нових пројеката за изградњу монтажних вртића и реферисати осталим представницима РГ средином јуна 2019.

У међувремену, предлог синдиката је да МПНТР ограничи уписивање деце преко норме на 10% (тренутни законски овир омогућава до 20%). Још један предлог се односи на издавање инструкције ка ПУ да број деце током године не сме да одступа од годишњег плана више од 10%. МПНТР о овим предлозима треба да се изјасни до понедељка 3. јуна 2019.

 1. Покренута питања
 • Репрезентативни синдикати, Решавање проблема у вези са полагањем испита за лиценцу медицинских сестара у ПУ.
 • Васпитачи у припремном предшколском програму који се у неким установама запошљавају незаконски на мању норму, са мањом исплатом плате и сл.
 • Бенефицирани радни стаж, с обзиром да је раније било прописано да запослени у ПУ након 40г стажа морају да иду у пензију, а новим законским нормама је то време продужено на око 45г.
 • Признавање коефицијената након дошколовавања и захтев ка министру просвете да покрене јавно заговарање за решавање овог проблема. – МПНТР да обави консултације и припреми одговор до следећег састанка РГ.
 • Проблеми у вези са неисплаћивањем трошкова доласка и одласка са рада; погрешно обрачунавање минулог рада; неиплаћивање права на топли оброк запосленима који су на минималној заради. – МИНРЗС да обави потребне консултације и припреми одговор тј. предлог решења до следећег састанка РГ.
 1. Методологија за даљи рад

На молбу синдиката да се определи више времена за трајање састанака РГ с обзиром на број питања о којима се дискутује и чињеницу да долазе ван Београда, убудуће ће се, зависно од агенде, време састанака опредељивати на 2ч. Како би се оптимизовало време представника ресорних министарстава, зависно од агенде ће се утврђивати њихово присуство и трајање.

Наредни састанак, након консултације са ресорним министарствима, биће заказан за оквирно 15 дана.