Инфо СОС:

 

У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Дана 04.09.2017.године са почетком у 10h  у Београду  одржана је последња  у низу јавних прасправа а поводом Нацрта закона о запосленим у јавним службама. Јавну расправу су водили представници Министарства државне управе и локалне самоуправе и то:  државни секретар Зоран Касаловић и помоћница министра Ивана Савићевић. На јавној расправи су учествовали и представници Синдиката на које се односи  будућа примена овог Закона и то синдикати просвете, здравства, културе, науке и социјалне заштите. Представници Синдиката образовања Србије су такође присуствовали на јавној расправи.

На почетку јавне расправе представници Министарства државне управе и локалне самоуправе су представили Нацрт закона и његове основне одредбе, те да ће се овај Закон примењивати на све запослене у јавним службама као и да ће се и даље примењивати одредбе важећег Закона о раду као супсидијарног прописа, односно за све што није регулисано овим Законом примењиваће се Закон о раду. Такође су представници Министарства посебно истакли да одредбе Колективних уговора остају и даље на снази и да Колективним уговорима могу да се пропишу и већа права запослених  у односу на права која прописује овај Закон.

 Након представљања Нацрта закона, учесници су отворили јавну расправу, те су давали конкретне примедбе на поједине одредбе предложеног Закона. Синдикати просвете су највише давали примедбе код одредби предложеног Закона које регулишу попуњавање радних места, посебно кад је у питању премештај из једне јавне службе у другу и задржавање коефицијента платног разреда који је запослени имао до преузимања. Предложено је да се изузетно од ових одредби, начин попуњавања радних места врши у складу са  одредбама  посебног закона у јавној служби односно Закона о основама система образовања и васпитања у овом случају.

Овај нацрт закона је успоставио  као новину и постављање система вредновања резултата рада, али је препустио ресорним министарствима и социјалним партнерима, односно синдикатима да начин праћења рада запослених, поступак вредновања и критеријуме и мерила за вредновање остварених резултата рада уреде подзаконским актима за сваку јавну службу. Једна од примедби  у односу на ове одредбе била је да се изузетно вредновање резултата рада врши у складу са законом којим се уређује рад јавне службе.

Поред наведених примедби синдиката просвете, и представници синдиката других јавних служби су дали свој допринос у јавној расправи и давали конкретне примедбе на одредбе Нацрта закона које су за њих неприхватљиве.

Јавна расправа поводом нацрта закона о запосленим у јавним службама се званично завршава 06.09.2017.године, тако да заинтересована лица која нису имала прилике да учествују у јавној расправи  могу да шаљу своје сугестије и примедбе са образложењем  на поједине одредбе предложеног Закона на званичном обрасцу који се налази на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе. Представници Министарстсва су саопштили да након одржаних јавних расправа   планирају да сачине коначан текст предлога Закона о запосленима у јавним службама и да као такав треба да уђе у скупштинску процедуру.