АКТУЕЛНО:

 

…ПОВОДОМ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

У Министарству државне управе и локалне самоуправе одржана су током маја три састанка на којем су учествовали представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија и Министарства просвете,науке и технолошког развоја као и репрезентативних синдиката предшколског, основног, средњег образовања и домова ученика, a на којем су учествовали и представници Синдиката образовања Србије, а поводом радне верзије Закона о запосленима у јавним службама.

Сви синдикати су се сложили да радна верзија Закона мора да претрпи одређене измене и допуне.

Синдикати су предложили да се дефиниција запосленог преузме из важећег Закона о раду.

Одредбе које се односе на запослене у јавним службама да су дужни да у складу са законом учествују у обезбеђивању минимума процеса рада, синдикати су предложили да се бришу.

Такође су синдикати предложили да се Законом пропише да се Колективним уговором могу утврдити већа права као и права која нису утврђена овим Законом.

Код начина попуњавања радног места синдикати су се сложили да се радно место код послодавца попуњава, првенствено на основу споразума о преузимању, затим премештајем запосленог и спровођењем конкурса.

У радној верзији Закона је прописано да Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, а синдикати су заузели јединствен став да конкурсну комисију именује орган управљања.

Kод Уговора са директором, синдикати су предложили да се директору чува мандат у складу са ЗОСОВ, највише један мандат.

Синдикати су предложили да се и бришу одредбе које регулишу радни учинак. Министарство просвете ће о овим члановима заузети став и договорити се са синдикатима.

Код права на накнаду трошкова превоза синдикати су предложили да се код става 3 који гласи: „У случају промене места становања запосленог након заснивања радног односа послодавац није у обавези да накнади увећане трошкове превоза настале променом места становања, осим ако наведена промена није последица премештаја запосленог на захтев послодавца због потребе посла или организације рада или ако послодавац прихавати накнаду увећаних трошкова“ додају речи: „осим у случају склапања брака или болести ужег члана породице“.

Тражено је и да се брише став „ако запослени нема трошкове настале због одласка и доласка на рад зато што због близине места становања месту рада не користи јавни или сопствени превоз, запослени не остварује право на накнаду трошкова превоза“.

Код отпремнине због одласка у пензију тражено је да уместо две просечне плате, стоји најмање три просечне плате.

Даље, код отказа због тежих повреда обавеза из радног односа и повреде радне дисциплине, синдикати су тражили да се брише тачка 10) која гласи: „ако одбије да пређе на радно место на које је премештен или неоправдано одбија да обавља послове тог радног места у случајевима када није потребна сагласност запосленог“.

У тачки 16) наведеног члана предложено је да се код отказа уговора у случају неоправданог изостанка с рада, уместо најмање два узастопна радна дана стоји три узастопна радна дана.

Најбитнија примедба свих синдиката везана је за одредбу члана 159. која прописује следеће: „Закони којима се уређује рад јавне службе ускладиће се са овим законом у року од шест месеци од ступања на снагу овог закона“. Синдикати су изричито захтевали да се брише наведена одредба, из разлога што није било сврхе борити се за све досадашње прописе из области образовања ако ће овај Закон дерогирати одредбе досадашњих прописа и морати да се усклађују са овим Законом.

Такође је тражено да се брише одредба члана 162. став 1 Закона,а из напред наведених разлога, а која гласи: „Одредбе колективног уговора који је на снази на дан ступања на снагу овог закона а које нису у супротности са овим законом остају на снази до закључивања колективног уговора у складу са овим законом и законом којим се уређује систем плата у јавном сектору, односно до истека важења колективног уговора“. Чему онда сврха досадашњих преговора и закључених колективних уговора уколико ће одредбе које су у супротности са Законом бити стављене ван снаге.

У Министарству државне и локалне самоуправе су нам скренули пажњу да је ово само радна верзија Закона, није чак ни нацрт, те да ће све примедбе синдиката бити предочене радној групи, која ће усаглашавати текст Закона са одређеним примедбама.