Инфо СОС:

СТАВОВИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА СА САСТАНКА ОДРЖАНОГ ДАНА 17.05.2017.ГОДИНЕ ПОВОДОМ РАДНЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Данас, 17.05.2017.године у Министарству државне управе и локалне самоуправе је одржан први састанак представника Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија и Министарства просвете,науке и технолошког развоја као и репрезентативних Синдиката предшколског, основног, средњег образовања и домова ученика, на којем су учествовали и представници Синдиката образовања Србије, а поводом радне верзије Закона о запосленима у јавним службама.

Сви Синдикати су се сложили да радна верзија Закона мора да претрпи одређене измене и допуне.

Синдикати су предложили да се дефиниција Запосленог преузме из важећег Закона о раду.

Одредбе које се односе на запослене у јавним службама да су дужни да у складу са законом учествују у обезбеђивању минимума процеса рада, синдикати су предложили да се бришу.

Такође су синдикати предложили да се Законом пропише да се Колективним уговором могу утврдити већа права као и права која нису утврђена овим Законом.

Код начина попуњавања радног места синдикати су се сложили да се радно место код послодавца попуњава, првенствено на основу споразума о преузимању, затим премештајем запосленог и спровођењем конкурса.

У радној верзији Закона је прописано да Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор, а синдикати су заузели јединствен став да конкурсну комисију именује орган управљања.

Данас је одржан први у низу састанака на којем су Синдикати имали прилике да дају примедбе на један део одредби Закона, те ће првом приликом бити уприличен следећи састанак на којем ће репрезентативни Синдикати образовања имати прилике да дају своје примедбе и сугестије на преостале одредбе Закона о запосленима у јавним службама.