АКТУЕЛНО:

 

Данас, 25.01.2018.године одржан је нови састанак у Миинистарству просвете у вези са закључивањем новог Колективног уговора  за запослене у основним, средњим школама и домовима ученика. На састанку су присуствовали представници Министарства просвете науке и технолошког развоја, Министарства рада и финансија као и представници Министарства државне управе и локакалне самоуправе. Такође су на састанку присуствовали представници Синдиката образовања Србије и представници осталих репрезентативних синдиката.

Представници Министарства просвете су предложили да се дејство садашњег ПКУ продужи до краја 2018.године, имајући у виду да су и друге јавне службе као што су здравство, култура и социјална заштита продужили колективне уговоре на период важења од  годину дана. Наведени предлог је уследио од ресорног Министарства, из разлога што Закон о запосленима о јавним службама почиње да се примењује од 01.01.2019.године са којим морају да ускладе своје колективне уговоре све јавне службе.

 Синдикат образовања је предложио да се постојећи ПКУ продужи на годину дана од дана истека, односно од 05.марта 2018.године до 5.марта 2019.године, као и да се настави рад на новом ПКУ, како би истеком садашњег  ПКУ следеће године, ступио на снагу нови ПКУ, а да полазна основа буду предлози синдиката о којима се до сада преговарало.

Tри синдиката су се сложила  са предлогом да се продужи дејство важећег  ПКУ, с тим што је било предлога да се постојећи даном истека продужи на период од три године, што представници министарстава нису одобрили. На крају састанка је договорено да три синдиката постигну јединствен став у погледу  продужења важења садашњег ПКУ,  те да доставе свој предлог Министарству просвете, науке и технолошког развоја.