ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА И ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНА

Одредбом члана 206. Закона о основама система образовања и васпитања је прописано да свим запосленима који се налазе у статусу нераспоређеног лица а за чијим радом је у потпуности престала потреба, а нису преузети до 01.12.2017.године, радни однос престаје најкасније до 31.12.2017.године. Запослени остварују право на отпремнину у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Дакле, овде се мисли на лица која су тај статус стекла ранијих година, а лица која су школске године 2017/2018.године остала нераспоређена, а за чијим радом је у потпуности престала потреба имају право да буду на листи технолошког вишка најкасније до 15.септембра 2018.године у складу са одредбом члана 153. Закона о основама система образовања и васпитања.

Оно што је спорно, јесте и исплата и висина отпремнина лицима којима ће радни однос престати до 31.12.2017.године. Отпремнина се исплаћује у складу са одредбом члана 22. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, за све године рада у јавном сектору.

Поставља се питање како се обрачунава отпремнина, имајући у виду да се за основицу узима просчена месечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе месецу у којем је престао радни однос.

 Сва нераспоређена лица за чијим радом је престала потреба почев од 07.октобра (од дана ступања на снагу ЗОСОВ-а)  примају накнаду плате 65%, те је највећа дилема приликом обрачуна отпремнине да ли им се у просечну плату  рачуна основна  плата или накнада плате  од 65% у периоду кад су почели да примају 65%.

С обзиром на то да је Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору у надлежности Министарства   државне у праве и локалне самоуправе, добили смо од њих усмену информацију да у основицу обрачуна отпремнине улази исплаћена плата, дакле не основна плата већ 65% колико је запослени примио и која стоји на исплатном листићу у периоду када је запослени примао накнаду плате 65%.  Нпр. уколико запосленом у децембру престаје радни однос, у основицу за обрачун отпремнине се рачунају следећи месеци септембар (када је примао пуну накнаду плате), октобар и новембар (када је примао умањену накнаду плате),  и израчуна просечна зарада за три месеца, затим подели са три (трећина зараде запосленог) и помножи са бројем година стажа запосленог проведених у јавном сектору. Отпремнина се исплаћује у  року од 30 дана од дана престанка радног односа.