Инфо СОС:
Број: сл.
Датум: 08.12.2016. године
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ
Дечанска 14/VI
Б Е О Г Р А Д
 
Градски одбор образовања, науке и културе Суботица у име запослених у студентском стандарду захваљује се Синдикату образовања Србије и преговарачком тиму у саставу Мр Валентина Илић, Данијел Ђорђевић и Др Чедомир Барош.
Тим који је у претходном переиоду имао веома тешке и напорне преговора са ресорним министарством око исплате неисплаћених плата за студентски стандард и где су на најбољи начин презетвовали преговарачки начин деловања Синдикат образовања Србије и заступали запослене у студентском стандарду ради остваривања права на основу зарада, исплата неисплаћених плата и наставак редовне исплате плата и других примања.
Задовољни смо исоходм ових преговора, а то је договор са ресормим министарством да се исплате неисплаћене плате и да се настави са редовном исплатом плата и других примања за студентски стандард.
Обезбеђена су средстава за плате и јубиларне награде и исплате су у току.
Заменик председника ГО
Гордана Штулић с.р.
*0вај документ је пуноважан без потписа и печата