Дана 11.04.2018.године у просторијама Школске управе Београд одржан је 6.састанак Радне подгрупе за праћење ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2017/2018.години.

ДНЕВНИ РЕД:

1.Усвајање записника са претхиодног састанка

2.Решавање пристиглих молби за  преузимање

3.Утврђивање листе приоритета за Комисију Владе Р.Србије за расписивање конкурса.


1.Дневни ред  је усвојен без допуна и примедби.

2.По другој тачки дневног реда Подгрупа је разматрала пристигле захтеве. Углавном је све позитивно решено давањем сагласности о преузимању. Оно што је било спорно упућено је Централној радној групи.

3.По трећој тачки разматрани су пристигли подаци о запосленима на одређено време, који су засновали радни однос пре децембра 2013.године. Донета је одлука да се од око 600 пристиглих, направи списак приоритетних 30 који ће бити упућени ка Комисији. Као критеријуми су узети време запослења и величина општине, односно, да се са сваке општине разматрају запослени који су најдуже на одређено време, а затим да се 30 места сразмерно подели на општине сходно броју основних и средњих школа на њеној теритирији.

                                                                                                          члан Радне подгрупе Београд
Зоран Ивковић