ИНФО СОС

САСТАНАК У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА У ВЕЗИ СА

НАЦРТОМ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

            У петак 3. фебруара 2017. године одржан је састанак представника репрезентативних синдиката у образовању са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са Нацртом закона о основама система образовања и васпитања. Састанку су присуствовали представници синдиката, министар просвете Младен Шарчевић, помоћник министра Милош Благојевић и бројни сарадници из Министарства. Званична верзија Нацрта закона је достављена синдикатима у уторак 31. јануара касно поподне, а састанак са синдикатима заказан за петак 3. фебруар.

            Један од чланова за који су синдикати изричито захтевали да се измени јесте члан 140. који се односи на заснивање радног односа у установи, с обзиром на то како гласи одредба Нацрта Закона, не даје се предност преузимању као што је то регулисао сада важећи Закон о основама система образовања и васпитања те је инсистирано да се садашња одредба члана 130. пренесе у одредбу чл. 140 Нацрта, како би се пријем у радни однос на неодређено време на основу конкурса могао извршити, само ако се није могло извршити преузимање запосленог.

            Предложено је да се предвиди и обавеза преузимања запослених са VI степеном стручне спреме у прелазним и завршним одредбама који су стручну спрему стекли у скаду са ранијим прописима, јер су и раније синдикати предочили Министру велики проблем око преузимања таквих лица јер су директори сматрали да нису у обавези да преузимају та лица јер не поседују одговарајућу стручну спрему у складу са одредбом члана 8. сада важећег Закона о основама система образовања и васпитања.

            Сви синдикати су се сложили да Национални просветни савет, као и Савет за стручно образовање и образовање одраслих мора да има представника из реда репрезентативних синдиката. Брисати члан 35. Нацрта који се односи на оснивање Агенције за образовање и васпитање.

            У одредби члана 61 који прописује забрану понашања које вређа углед, част или достојанство, допунити да је забрањено и свако понашање трећег лица према запосленом (родитеља, старатеља итд.) којим се вређа углед, част или достојанство.

            Код састава органа управљања предложено је да 4 члана буду из редова запослених, 2 из редова родитеља и три из редова локалне самоуправе, а такође и могућност да чланове органа управљања из реда запослених предлажу сви запослени.

            Избор директора који је регулисан одредбом члана 75, предложено је да се допуни да школски одбор има активнију улогу. Код дужине мандата предложено је да се ограничи директору број мандата, као и број мандата за који му мирује радни однос.

            Предложено је да се прецизира и члан 79. Нацрта, односно у којим случајевима директор може да обавља послове наставника, васпитача и стручног сарадника у складу са Решењем министра.

            Један од предлога је био и да се брише одреба члана 85 Нацрта којим су прописани послови Секретара установе, с обзиром на то да су послови секретара установа регулисани Правилником о организацији и систематизацији послова у установи.

            Такође је предложено да се брише и чл. 86, односно одредбе о Заједничкој стручној служби.

            Код одредби којима се регулише одузимање лиценце наставнику, васпитачу и стручном сараднику, односно у члану 138. Нацрта предложено је и да се брише у ставу 1, тачка 5, односно да се лиценца одузима наставнику, васпитачу и стручном сараднику ако одбије вршење стручно-педагошког надзора или спољашњег вредновања рада.

             Радну верзију Нацрта ЗОСОВ-а преузмите ОВДЕ