Пристуни:

 1. Јована Радоњић, Кабинет председника Владе
 2. Младен Шарчевић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 3. Душан Кићовић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 4. Анамарија Вичек, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 5. Милан Пашић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 6. Љиљана Маролт, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 7. Бојан Стевић, Министарство државне управе и локалне самоуправе
 8. Марија Милић, Институт за јавно здравље Србије Батут
 9. Марина Фуртула, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 10. Славко Гак, Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту Града Београда
 11. Игор Раичевић, Градски секретаријат за образовање и дечју заштиту Града Београда
 12. Николина Маљковић, Синдикат образовања Србије
 13. Босиљка Јовановић, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања
 14. Слободанака Нинић, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања
 15. Сузана Лазаревић, Грански синдикат просветних радника „Независност“
 16. Јасмина Боуали Станојковић, представник директора ПУ (Београда)
 17. Јадранка Спасић, председница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије
 18. Слободанка Радосављевић, председница Савеза удружења васпитача Србије
 19. Љиљана Драгутиновић, председница Удружења васпитача Београда и члан НПС-а
 20. Јасмина Вулетић, председница Друштва стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

 

Предлог Дневног реда:

Кључна питања у вези са израдом Оперативног плана за правовремену припрему предшколских установа за пријем деце и нормализацију рада предшколских установа

 1. Утврђивање припреме установа за пријем деце (предвиђени просторни капацитети, односно броја објеката ПУ), имајући у виду мрежу објеката установа, њихову географску распоређеност (издвојена одељења, удаљеност, величина објекта, приступачност и сл.) и расположиву кадровску покривеност

На основу испитивања потреба родитеља за прихватом већ уписане деце у ПУ до нормализовања услова и података које је МПНТР преко ШУ тражило, МПНТР је представило податке добијене од предшколских установа на нивоу Републике Србије (188 ПУ и укупно 169 687 уписане деце): укупно је за 36 991 дете, односно за 21,87% уписане деце исказана потреба породица за коришћењем услуга у ПУ (запослених родитеља, односно других законских заступника који немају другу могућност збрињавања деце). Према узрасту, до 3 године пријављено је 10 276 деце, од 3 до 5,5 година 19 774 деце и за целодневни ППП 6 853 деце. Укупно у 9 ПУ не постоје потребе родитеља за прихват деце, у 8 ПУ постоје потребе за 1 до 5% деце, у 25 ПУ постоје потребе  за 5-10% деце, у 28 ПУ постоје потребе за 10-15% деце, у 39 ПУ постоје потребе за 15-20% деце, у 38 ПУ постоје потребе за 20-25% деце, у 18 ПУ постоје потребе за 25-30% деце, у 12 ПУ постоје потребе за 30-35% деце, у 6 ПУ постоје потребе за 35-40% деце, у 5 ПУ постоје потребе за пријем 40-69% деце. МПНТР је обавило разговоре са директорима ПУ (Ћићевац, Жабари, Жабаљ, Кањижа-Хоргош, Суботица, Крушевац) у оквиру категорије где постоје потребе за 40-69% деце и утврдило да у свим установама постоје просторни и људски капацитети да се крене са несметаним радом. Једино је остао договор да 26 деце која похађају ППП у Ћићевцу, пређу у ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ која је преко пута ПУ.

МПНТР ће за наредни састанак припремити прецизне податке броју објеката у којима би се кренуло са радом, како би се исти припремили и били безбедни за долазак и целодневни боравак деце, као и податке о броју различитих структура запослених који би 11. маја 2020. почели са обављањем непосредног васпитно-образовног рада и свих других делатности и послова предшколске установе.

МПНТР ће за наредни састанак РГ, а у сарадњи са струковним удружењима и представницима директора ПУ, за све битне аспекте остваривања делатности предшколске установе (са фокусом на васпитно-образовној делатности) припремити нацрт посебних смерница и упутстава, која ће бити обавезујућа за предшколске установе.  Ова упутства ће бити анализирана на следећем састанку.

МПНТР ће од 11. маја 2020. године организовати саветодавне посете које су у складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору, а с циљем превентивног деловања у вези постојања озбиљног ризика по живот и здравље људи, а у складу са дописом који ће МПНТР упутити ка установама. Приликом обиласка установа инспектори ће, у сарадњи са санитарним инспекторима, утврдити да ли установе у довољним количинама поседују средства за одржавање хигијене, да ли је интензивирано одржавање хигијене и заштитне опреме, као и да ли се достављена упутства спроводе комплетно. Инспектори ће обавити и саветодавне разговоре са директорима и одговорним лицима за спровођење здравствених препорука које установе примењују ради спречавања ширења инфекција.

МПНТР ће ангажовати и помоћно-техничко особље из средњих школа, које ће бити на располагању директорима ПУ. Подаци ће бити сакупљени преко руководиоца ШУ, који ће у договору са директорима ПУ направити распоред ангажовања у складу са потребама установа.

МЗ је представило основне препоруке за запослене и децу у циљу безбедног почетка рада. МЗ ће комплетне, прецизне, препоруке послати РГ одмах након завршетка састанка, а како би МПНТР за наредни састанак на основу њих могло да припреми предвиђена упутства за поступање. МПНТР и Батут ће остварити комуникацију ради координације приликом израде упутстава.

МДУЛС ће одмах након састанка послати допис ка свим ЈЛС да се до 7. маја изврши дезинфекција свих објеката ПУ.

 1. Дефинисање групе деце за коју је неопходно организовати дежурство у установама ПВО и одређивање максималног броја деце у васпитним групама (одређивање приоритета са посебним освртом на децу/породице из осетљивих група деца и породица у којима су оба родитеља запослена и имају обавезу рада у просторијама послодавца)

На основу достављених података од стране МПНТР, узимајући у обзир предлоге чланова радне групе, предлог је да се број деце ограничи по васпитној групи на не више од 50% у односу на важеће законом регулисане нормативе, као и да се тај број смањи где год постоји могоћност у складу са просторним капацитетима и људским ресурсима. Родитељи деце који су исказали интересовање и потребу за пријемом деце у установу биће у обавези да пре доласка у ПУ доставе Потврде да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца.

 1. Утврђивање радне обавезе запослених (ризичне категорије и ангажовани у Ковид центрима)

Приликом слања дописа за прикупљање податакао запосленима, а на основу претходног разговора са санитарним инспектором, директорима ПУ биће послата препорука, да у складу са могућностима колеге хроничне болеснике и старији преко 60 година изузму у почетку рада установа иако не постоји законска основа/обавеза да се ове колеге/це ослободе посла (по укидању ванредног стања).

Сви запослени из ПУ који су били ангажовани у Ковид центрима и болницама биће евидентирани у оквиру установа и биће у обавези, уколико нису, да се тестирају на Ковид-19 и да у наредних 14 дана буду у изолацији. Након истека периода изолације биће упућени на послове у установи.

У циљу обезбеђивања максималне заштите, МПНТР ће у оквиру дописа ка свим ПУ наложити да је неопходно да све ПУ доставе имена и презимена и матичне бројеве запослених надлежним регионалним Заводима како би се извршила провера да ли је неко од запослених евидентиран да је имао ризичне контаке, а са циљем да се за те запослене обезбеди тестирање пре повратка на радно место.

МПНТР ће доставити податке о броју обе групе запослених запослених које је потребно тестирати на наредном састанку.

 1. Утврђивање и спровођење неопходних противепидемијских мера и активности превентивне-здравствене заштите деце за време боравака у предшколским установама

За повратак у установе МЗ ће доставити предлог начина на који ће се обављати лекарски прегледи и издавати потврде за повратак деце у установе. Све неопходне противепидемијске мере биће утврђене и спровођене и активности превентивне-здравствене заштите деце за време боравака у предшколским установама биће у надлежности свих запослених у установама.

 1. Утврђивање и спровођење неопходних противепидемијских мера и активности превентивне-здравствене заштите запослених за време боравака у предшколским установама

МЗ ће доставити упутство за све неопходне противепидемијске мере које ће бити утврђене и спровођене, као и активности превентивне-здравствене заштите запослених за време боравака у предшколским установама, а које ће бити у надлежности директора и запослених у установама. Упуство ће се односити и на понашање и избегавање ризичних контаката запослених, као и смањењу броја контаката.

 1. Доношење упутстава за родитеље приликом довођења и преузимања деце из предшколских установа

На основу предуслова које ће сачинити МЗ, МПНТР ће израдити и доставити нацрт упутства за родитеље приликом довођења и преузимања деце из предшколских установа, као и смернице за понашање родитеља у периоду када се они или деца не налазе у установама и понашању и избегавању ризничих контаката, као и смањењу броја контаката.

 1. Организација исхране, неге деце, превентивно-здравствене и социјалне заштите деце предшколског узраста и организација васпитно-образовног рада

МПНТР ће израдити нацрт упутство везано за ову област у складу са препорукама МЗ, која ће се односити и на достављаче хране, а у складу са важећим законима и доставити на увид РГ.

 1. Обезбеђивање средстава за заштиту и хигијену

У Републици Србији у договору са Кризним штабом је планирано пет регионалних центара (Београд, Нови Сад, Крагујевац, Краљево и Ниш) где ће се налазити сва неопходна опрема за заштиту и хигијену и где ће се на недељном нивоу вршити потраживање за све ПУ. Податке о опреми за заштиту и хигијену за пет регионалних центара ће прикупити МПНТР.

Предлог је да се за све установе набаве бесконтактни топломери и дезобаријере, а то питање ће бити упућено кризном штабу и МЗ након што МПНТР достави податке о објектима.

 1. Остало

Предлози које су представници синдиката и струковних удружења послали непосредно пре састанка, као и она која су позвана да своје предлоге упуте након, биће послати свим члановима РГ заједно са закшучцима.

Следећи састанак радне групе планиран је за уторак 05.05.2020. у Немањиној 11.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ