Дана 20.05.2020.године одржан је састанак три репрезентативна Синдиката у Министарству просвете, науке и технолошког развоја  са представницима свих министарстaва, учесника у преговорима у вези предлога Измена и допуна Посебног колективнот уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

У име Синдиката образовања Србије, састанку су присуствовали: председница Валентина Илић, Новак Катић, председник одбора делатности за предшколско образовање и Николина Маљковић, правна саветница.

На дневном реду су били спорни чланови ПКУ на које су министарства у досадашњим преговорима дали своје примедбе и то:

  1. Члан 42. који дефинише ново право запослених на јубиларну награду за 40 година рада проведеног у радном односу (предлог синдиката);
  2. Члан 43-а којим је уређено право запосленог на солидарну помоћ за ублажавање неповољног материјалног и социјалног положаја запосленог (предлог синдиката);
  3. Члан 73-а који прописује обавезу послодавца да овлашћеном представнику репрезентативног синиката у установи исплати увећану месечну зараду у висини од 12%  (предлог синдиката);

У току састанка договорено је да се покрене иницијатива за закључивање новог ПКУ, чиме би добили продужење рока за усвајање и евентуално потписивање до прве половине ју.ла месеца 2020.године, а имајући у виду да је у току процедура за продужење важења постојећег  ПКУ за период колико је трајало ванредно стање.

Такође је договорено  да се одустане од предлога јубиларне награде по основу 40 година стажа, јер су министарства дала изричите примедбе,да је то ново право које изискује нове финансијске ефекте и да предлог као такав неће проћи на седници Владе.

Остаје предлог  синдиката којом је регулисана солидарна  помоћ, као и предлог члана  који прописује увећану месечну зараду у  висни од 12% а имајући у виду да сви остали колективни уговори у систему образовању има прописан тај вид надоканде за рад председника синдиката у установи.

Синдикати ће након овог састанка упутити Инцијативу за закључивање новог ПКУ са   изменама и допунама које смо на досадашњим састанцима усагласили.