ИНФО СОС

Председништво Синдиката образовања Србије, на основу овлашћења Републичког одбора од 27. августа 2021. године, донело је одлуку да запослени чланови Синдиката образовања Србије ступају у штрајк упозорења у петак 22. октобра 2021. године.

Чланом 2. ставови 2. и 3. Закона о штрајку („Службени лист СРЈ“, број 29/96 и „Службени гласник РС“, број 101/2005-други закон и 103/2012 – Одлука УС) је прописано да се штрајк може организовати и као штрајк упозорења и може трајати најдуже један сат.

По информацијама са терена, директори појединих школа су опструисали штрајк и тражили од председника синдикалних организација да се штрајк спроведе скраћењем часова, односно обезбеђењем минимума процеса рада.

Полазећи од околности да се овде ради о штрајку упозорења (који се састоји од неодржавања првог часа у првој и другој смени у основним и средњим школама), то нема места за примену одредби о обезбеђивању минимума рада, односно одржавање школског часа у трајању од 30 минута.

Синдикат образовања Србије

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ