ГО Београда

        Остварење и заштита права запослених који остају без радног ангажовања или дела норме у процесу рационализације мреже школа …,

        Измена и усклађивање коефицијената за запослене на свим нивоима а посебно за запослене са најнижим коефицијентима,

        Утврђивање што боље позиције у новом систему платних разреда и у критеријумима напредовања,

        Да би се побољшао материјални и социјални положај запослених у образовању мора се тражити више издвајање из БДП-а,

        Синдикат мора перманентно да учествује у преговорима са социјалним партнерима око доношења свих нових закона и подзаконских аката из области образовања и радног законодавства и то о:

 • Нацрту ЗОСОВ-а,
 • Нацрту закона о основном образовању и васпитању,
 • Нацрту закона о средњем …,
 • Нацрту закона о предшколском васпитању и образовању,
 • Нацрту закона о високом образовању,
 • Нацрту закона о просветној инспекцији,
 • И другим просветним законима …

        Синдикат ће заступати интересе свог чланства у случају судских спорова а у вези са дисциплинском одговорношћу, а сарађиваће са просветном инспекцијом у случајевима где то буде потребно,

        СДеловање у сфери најављене Реформе оббразовања кроз активности наших представника у органима и телима и залагаће се и за:

 • Унапређење квалитета образовања наставника,
 • Усавршавање стручно наставника

        У сфери колективног преговарања Синдикат ће пратити примену важећих ПКУ-а и радиће на потписивању новог ПКУ-а до краја 2017. године,

        Настојаћемо да редовно пратимо и успоставимо коректан однос са свим нашим синдикалним организацијама и тиме допринесемо као Градски одбор Београда реализацији свих програмских активности Синдиката образовања Србије,

        ГО ће настојати да сарађује у свим органима СОС-а, да допринесе добити у свим сферама преговарања и договарања,

        Информисање чланства преко:

 • Сајта,
 • „Синдикалног пера“,
 • Саопштења и Конференција за јавност које организује СОС.

Наше активности односиће се на преговоре око цене рада, колективних уговора, радног законодавства, реформе образовања и сличних активности.

Успостављање стабилног социјалног дијалога је нужан предуслов за успешно разрешавање свих питања и проблема запослених у образовању.

Синдикат образовања Београда-ГО Београда задржаће дистанцу према представницима власти као што је радио и до сада. За нас је најважнији интерес нашег чланства те у том светлу очекујемо подршку и помоћ сваког члана СОС-ГО Београда.

Ово није борба појединаца у образовању већ великог броја чланова за чије омасовљење се морамо сви ангажовати јер: заједно смо јачи!

Зоран Ивковић

Председник ГО Београда