На заседању Народне скупштине Републике Србије на којој се расправљало о Предлогу Закона о основама система образовања и васпитања, министар Младен Шарчевић је изјавио између осталог да  је Предлог  ЗОСОВ-а усаглашен са синдикатима. Оно што је кључно у нашем ставу, а који смо и изнели у званичним захтевима према Министарству просвете, науке и технолошког развоја је од почетка и доследно остао исти, а то је да се Закон о основама система образовања и васпитања усклади са мишљењем Агенције за борбу против корупције у циљу спречавања централизације и корупције у систему образовања.

Такође Синдикат образовања Србије, као и остали репрезентативни синдикати просвете нису прихватили одредбе Нацрта ЗОСОВ-а након одржаних јавних расправа које се односе на ограничење статуса нераспоређеног лица за чијим радом је у потпуности престала потреба, као ни износ накнаде плате која им припада у висини од 65%. На последњем састанку који је одржан у Министарству просвете науке и технолошког развоја дана 24.08.2017. године на којем се са синдикатима расправљало о накнадним одредбама Нацрта ЗОСОВ-а, обећано нам је да ће бити одржан следећи састанак на којем ће Министарство са синдикатима усагласити коначну верзију Предлога ЗОСОВ-а који ће ући у Скупштину, али до тог састанка никад није ни дошло.